Hva gjør vi?

Rettsrådets uttalelser baseres på en vurdering av skriftlig materiale fra partene og eventuelle særskilt oppnevnte sakkyndige. Det føres en åpen saksgang, der partene mottar kopi av hverandres fremstillinger og dokumenter i saken, med anledning til å kommentere disse. Dette medfører at saksbehandlingstiden kan bli opp til 3-5 måneder.
For å få behandlet en sak i rettsrådet, kreves et gebyr på kr 1.500,- som må innbetales før saksbehandling igangsettes.

Rådet kan behandle saker etter innsendelse fra dyreeiere, veterinærer, forsikringsselskaper og politiet.

Rådets uttalelser er ikke bindende for partene. Rådet har heller ingen myndighet overfor veterinærer, da dette tilligger Mattilsynet. Rådet tar ikke saker opp til separat behandling dersom saken samtidig er oversendt til behandling i Mattilsynet, men rådet vil etter anmodning fra Mattilysnet være faglig rådgiver i slike saker.

Rådet holder møter etter behov, ettersom saksmengden varierer. Det føres møteprotokoll som sendes til Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet. Denne protokollen er unntatt offentlighet. Fram til og med 2004 ble det utarbeidet en anonymisert årsberetning som ble distribuert til alle landets veterinærer. Rådets uttalelser fra 2005 vil fortløpende bli publisert i anonymisert form på denne siden.

Rådet har lovfestet innsynsrett i journaler m.v. (jf. dyrehelsepersonelloven §32). Det vil si at dyrehelsepersonells journal med vedlegg og øvrige dokumenter om saker som behandles av rådet, på forespørsel skal forelegges rådet.

Rettsrådet uttaler seg ikke lenger om erstatningsansvar, slik rådet gjorde tidligere.