SAK NR. 1343: KATT – MULIG BRANNSKADE FRA VARMETEPPE I FORBINDELSE MED OPERASJON

Kategori:
245
Dyr:
116
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1343: KATT - MULIG BRANNSKADE FRA VARMETEPPE I FORBINDELSE MED OPERASJON

Rettsrådets uttalelse:

En Sphynx katt (hårløs katterase) kom inn til R Dyreklinikk på grunn av fødselsproblemer 23.07.03. Keisersnitt ble foretatt, og en levende kattunge ble forløst. Den 30.07.03 ble katten igjen undersøkt på R Dyreklinikk og det ble funnet sår på venstre side av kroppen på to steder, og ett sting var løsnet i operasjonssåret. Fargebilder av katten som viser hudskadene er vedlagt. På bildene vises strekformige, brede hudlesjoner på kattens venstre side.

Rettsrådet er i denne forbindelse bedt om å svare på fem spørsmål.

1) Hvor sannsynlig er det at brannskade kan påføres en pelsløs katt av et varmeteppe?

Det synes ut fra beskrivelsen fra R Dyreklinikk som om klinikken vanligvis har gode rutiner for bruk av varmeteppe, og at det sørges for god polstring mellom teppet og katten. Noen av lesjonene er også langt nede mot midtlinjen, ikke langt fra operasjonssåret, og det er lite trolig at disse områdene har vært dekket av teppet, siden katten, i følge rettsrådets innhentede opplysninger fra R Dyreklinikk, ikke har vært pakket inn etter operasjonen. Det kan også være andre årsaker til lesjonene. I forbindelse med keisersnitt brukes det rutinemessig desinfiserende midler på huden som kan virke lokalirriterende. I følge innhentede opplysninger fra klinikken var operasjonsduken som ble benyttet under inngrepet, ikke av en type som klebes til huden.

Rettsrådet mener det ut fra de foreliggende opplysninger er stor sannsynlighet for at skadene har oppstått i forbindelse med keisersnittet. Imidlertid er det ikke ut fra de foreliggende opplysninger, de vedlagte bildene og beskrivelse av skaden mulig å fastslå med tilstrekkelig sannsynlighet at skaden skyldes varmeteppet.

2) Er det overveiende sannsynlig at skaden i det aktuelle tilfellet skyldes for høy temperatur i varmeteppet?

Det er ikke mulig å svare på dette ut fra de foreliggende opplysninger.

3) Skyldes i skaden i så fall uaktsomhet fra R Dyreklinikk?

Det er ikke fastslått at skaden skyldes varmeteppet. Siden det ikke er påvist årsakssammenheng mellom skaden og veterinærens handling, mener rettsrådet at klinikken ikke kan holdes ansvarlig for skaden. De etterfølgende spørsmål besvares derfor på objektivt grunnlag.

4) Kunne skadeomfanget vært begrenset ved en annen oppfølging av såret fra eierens eller klinikkens side?
Sårene kunne ha vært beskyttet mot slikking. Graden av arrdannelse vil i tillegg til reaksjonen i såret avhenge av dybden på lesjonene.

5) Er det mulig å si noe om kattens eventuelle nedsatte verdi som utstillingsdyr og avlsdyr som følge av skaden?

Hudskaden påvirker ikke reproduksjonsevnen. Imidlertid har katten gjenomgått et keisersnitt som kan påvirke reproduksjonen. Som følge av sårene er kattens verdi som utstillingsdyr nedsatt. Likevel er det fortsatt mulig at en dommer kan foreta en eksteriørbedømmelse på en utstilling og på dette grunnlag si noe om kattens kvaliteter som utstillings- og avlsdyr.