SAK NR. 1361: UNDULAT – DØD ETTER OPERASJON

Kategori:
245
Dyr:
353
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1361: UNDULAT – DØD ETTER OPERASJON

Rettsrådets uttalelse:

En to år gammel undulat, hunn, ”L”, ble levert inn til R Dyreklinikk 27.01.05 på grunn av en svulst i gumpen. Fuglen ble undersøkt av veterinær X, og den ble operert mandag 31.01.05. Eieren fikk beskjed om at operasjonen var vellykket. Imidlertid døde fuglen mens eieren satt på venteværelset da hun skulle hente den. I følge veterinærens journal fra operasjonen 31.05.05 ble det fjernet en stor svulst fra gumpkjertel. Fuglen ble satt i varmebur med oksygen etter operasjonen. Det oppstod imidlertid etter operasjonen en kraftig blødning som ble fatal. Fuglen ble i følge eier overlevert henne varm og med knekt stjert. Eieren klager også på regningen som hun mener var uforholdsmessig høy.

Saken er sendt fra Mattilsynet i oversendelsesbrev av 26.07.05, og rettsrådet er i dette brevet bedt om å vurdere om ”behandlingen fuglen fikk var i tråd med kravet til faglig forsvarlig virksomhet (§23 i Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell), og om klinikken kan lastes for at fuglen døde”. Som svar på en henvendelse fra Mattilsynet av 12.05.05 har klinikken ved behandlende veterinær svart på spørsmål om kasus i sitt brev av 09.07.05. Veterinæren hevder at risikoen for forblødning etter fjerning av en slik svulst ”ikke er større enn 5%”. Han angir også at blødningen skjedde så raskt at de ikke fikk stanset den. Videre angir han som mulig forklaring på den plutselige blødningen at fuglen kan ha falt fra sittepinnen, eller at den har skadet operasjonssåret ved at halskragen har kommet borti såret.

Fuglen ble i ettertid obdusert ved Veterinærinstituttet (VI) 01.06.05, men uten at anamnestiske opplysninger ble vedlagt (eier hadde imidlertid skrevet et følgebrev til VI datert 27.05.05 der hun redegjorde for fuglens sykehistorie). I obduksjonsrapporten fra VI er diagnosen generell ikterus (leversvikt) angitt.

Fuglen hadde i følge veterinæren en tumor som ville kunne gi fuglen økende plager om den fikk vokse videre. Rettsrådet er enig med behandlende veterinær i at operasjonen var nødvendig. I foreliggende tilfelle ble fuglen hospitalisert på forhånd, slik at den skulle venne seg til halskrage, og den ble beholdt ett døgn etter operasjonen for postoperativ overvåkning. Hvorvidt leversvikten har hatt betydning for fuglens allmenntilstand etter operasjonen, er vanskelig å angi ut fra de foreliggende opplysninger.

Ut fra de opplysningene som foreligger i saken, kan rettsrådet ikke se at veterinærens behandling er i strid med § 23 i Dyrehelsepersonelloven. Rettsrådet legger til grunn at fuglen døde som følge av et hendelig uhell som klinikken ikke kan lastes for.

Rettsrådet uttaler seg vanligvis ikke om prisfastsettelse i forbindelse med veterinære tjenester og veterinær virksomhet. Rådet vil likevel angi på prinsipielt grunnlag at informasjon til eier om kostnadsrammer ved inngrep, bør belyses samtidig med de veterinærfaglige vurderinger.