SAK NR. 1367: HUND MED LIVMORBETENNELSE OG JURSVULST – SPØRSMÅL OM SYKDOMMEN HAR OPPSTÅTT I KARENSTIDEN

Kategori:
206
Dyr:
115
År:
2006
Referansesaker:
SAK NR. 1367: HUND MED LIVMORBETENNELSE OG JURSVULST - SPØRSMÅL OM SYKDOMMEN HAR OPPSTÅTT I KARENSTIDEN

Rettsrådets uttalelse:

Forsikringsselskapet H har avslått å erstatte utgifter til behandling av livmorbetennelse og svulst i juret hos en hundetispe med begrunnelse i vilkår i forsikringsbestemmelsene punkt 6.2: Selskapet utbetaler ikke erstatning som følge av sykdom eller skader som hunden hadde da forsikringen trådte i kraft. Behandlende veterinær og forsikringstaker er uenig i selskapets avgjørelse og ønsker rådets vurdering av dette.

Amerikansk staffordshire terrier, tispe, f. 23.10.00 kom til veterinæren for vaksinasjon 11.10.04. Det ble konstatert at hunden hadde falsk drektighet (pseudograviditet) og noe utflod fra kjønnsåpningen. Blodprøver tatt av hunden (hematologi) viste ingen unormale funn, og hunden var i følge veterinæren klinisk frisk, men veterinæren valgte likevel å utsette vaksinasjonen. Av journalen framgår det at det ble diskutert behandling med legemiddel mot falsk drektighet (cabergolin, Galastop®), ultralyd, sterilisering- og pyometraoperasjon.

Tispa ble forsikret 18.10.04 i H Forsikring. Karenstiden før forsikringen skulle tre i kraft, var 20 dager fram i tid, dvs. til og med 07.11.04. Den 27.10.04, ni dager etter at eier hadde forsikret hunden, ble veterinæren kontaktet fordi hunden fortsatt hadde kliniske tegn på falsk drektighet, og tispa ble da behandlet med Galastop® i 6 dager. Det er ingen bemerkninger til livmoren ved denne undersøkelsen, og det framkommer ikke palpasjonsømhet i buken. Den 22.11.04 kommer tispa til klinikken for operasjon for livmorbetennelse, og det påvises jursvulst. Det er ikke anført noen kliniske observasjoner mellom 27.10 og 22.11.04, og mellom forsikringsdagen og operasjonen gikk det 35 dager. Karenstiden var utløpt 16 dager før hunden ble operert.

Livmorbetennelse (pyomtera) er en hormonbetinget sykdomstilstand i livmoren hos den voksne kjønnsmodne tispe, der infeksjon med bakterier kommer sekundært til en tilstand av cystisk endometriehyperplasi (CEH). Pyometra kan ha et svært individuelt og varierende forløp. Ofte oppstår den i tiden 14 dager til 2 måneder etter løpetid, og falsk drektighet kan disponere for utviklingen av de hormonelt betingete forandringer som går forut for en klinisk manifest pyometra. Selv om det før eieren forsikret hunden den 18.10 04 var påvist falsk drektighet og noe utflod, vurderte veterinæren at hunden var frisk. Likevel unnlot han å vaksinere hunden, og samtidig journalførte han at en operasjon kunne være en mulig behandling ved en senere anledning. En kan ut fra de foreliggende opplysninger etter Rettsrådets mening ikke utelukke at tilstanden kan ha utviklet seg i løpet av 15 dager, dvs etter den tiden da karenstiden har løpt ut. Rådet vil likevel hevde at det er mulighet for at livmorbetennelsen hadde sitt utspring i en tilstand som gav de kliniske symptomer som var til stede allerede den 11.10, selv om det på daværende tidspunkt ikke var snakk om klinisk sykdom. Ut i fra journalførte opplysninger er det sannsynlighetsovervekt for at grunnlaget for tilstanden hunden ble operert for den 22.11.04, var til stede forut for at forsikringen trådte i kraft.

Rådet vil hevde at jursvulsten kan ha vært til stede ved første konsultasjon eller den kan ha utviklet seg i løpet av de 42 dagene mellom første og siste undersøkelse, men histologisk undersøkelse foreligger ikke. Det er derfor ikke mulig å uttale seg om maligniteten. Det anbefales å fjerne slike svulster preventivt for å unngå eventuell spredning.