SAK NR. 1375: KATT DØD ETTER KEISERSNITT/OVARIEHYSTEREKTOMI

Kategori:
118
Dyr:
116
År:
2006
Referansesaker:
SAK NR. 1375: KATT DØD ETTER KEISERSNITT/OVARIEHYSTEREKTOMI

Rettsrådets uttalelse:

En klage på behandling av katt ved Dyreklinikk R er oversendt Det veterinærmedisinske rettsråd fra Mattilsynet, Regionkontoret for … i brev datert 14.02.06. Mattilsynet ønsker en vurdering og en uttalelse i hht §31 i Lov 2001-06-15 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Det ønskes en vurdering av om Dyreklinikk R har overholdt kravet til ”forsvarlig virksomhet” nedfelt i §23 i samme lov.

Videre ønsker Mattilsynet en uttalelse om

Dyreklinikk Rs rutiner for bruk av antibiotika i et tilfelle som dette
Bruk av body som tilstrekkelig beskyttelse mot selvbeskadigelse
Kattens tilstand var slik at det burde vært sørget for ekstra tilsyn i løpet av natten

Rådet bes også gjøre andre vurderinger det måtte finne relevant.

Abyssinerkatten, L, syv år, ble behandlet ved Dyreklinikk R i forbindelse med fødsel 28.12.05. Da katten ble undersøkt, ble det påvist illeluktende utflod fra kjønnsåpningen, og det ble bestemt at katten skulle opereres. Etter avtale med eier, skulle eggstokker og livmor fjernes dersom det var tegn til betennelse i livmoren og fostrene ikke var levende. Livmoren og eggstokkene ble fjernet, og en svak kattunge ble tatt ut. Etter at katten og ungen var kommet hjem, ble kattungen senere (29.12.05) funnet død. I følge eier ringte hun om kvelden 30.12.06 vakthavende i R. Det ble da opplyst til veterinæren at katten var slapp og apatisk, og det ble diskusjon om katten skulle få antibiotika.. Eieren fikk til svar at antibiotika ikke gis dersom en operasjon gjennomføres sterilt.

Den 31.12.05 var katten fortsatt slapp, men drakk og spiste noe. Den 01.01.06 oppdaget eier en hvit flekk ved siden av såret, og hun brakte katten inn for undersøkelse til Dyreklinikk R der man fant at stingene var i orden. Katten fikk antibiotika og væske og ble oppstallet for observasjon. Eier fikk da opplysninger om at katten hadde gjennomgått ovariehysterektomi og dermed var sterilisert, noe hun selv hevder hun ikke hadde fått vite før. Den 02.01.06 hadde såret gått delvis opp og hadde åpnet seg slik at puss fløt ut. Sårområdet ble renset, og det ble lagt på saltvannskompress. Det ble satt på heldekkende kroppsstrømpe, body, men katten fikk ikke halskrage.

Dagen etter, om morgenen den 03.01.06, ble katten funnet av dyrepleier med oppsprukket bukvegg, og bukorganer hang ut av såret. Fra journalen beskrives det at tarmen var stedvis perforert og tilsølt med tarminnhold. Det var store betennelsesaktige forandringer rundt sårkantene. Katten ble avlivet av dyrevernmessige hensyn. Eier ble ifølge journal fra Dyreklinikk R informert både før og etter avlivningen. Eier mener det gikk uforholdsmessig lang tid før hun ble informert og framfører kritikk for manglende tilsyn med katten.

Dyreklinikk Rs rutiner for bruk av antibiotika i et tilfelle som dette

Da katten kom inn til klinikken, ble det påvist illeluktende utflod fra kjønnsåpningen. Katten var til fødsel og hadde vært det noen timer, og det var således mistanke om at livmoren kunne være infisert. Det var også antatt at eventuelle fostre var døde. Dyreklinikk R har en restriktiv politikk for bruk av antibiotika i følge svarbrev datert 02.02.06. Dette innebærer at dersom det ikke foreligger komplikasjoner ved for eksempel ovariehysterektomi eller keisersnitt, benyttes det ikke antibiotika rutinemessig, selv når organet er potensielt infisert. Rådet er enig i at det ikke er nødvendig å bruke antibiotika rutinemessig når organet er normalt. Imidlertid mener Rådet at rutinen for bruk av antibiotika ved berettiget mistanke om infeksjon, slik som i dette tilfellet, er for restriktiv.

Bruk av body som tilstrekkelig beskyttelse mot selvbeskadigelse

Heldekkende kroppstrømpe (body) fungerer erfaringsmessig i de fleste tilfelle tilfredsstillende som sårbeskyttelse både hos hund og katt ved et ukomplisert operasjonssår. Ved bukinngrep som i foreliggende tilfelle med sårkomplikasjoner, var det svært viktig at katten ikke fikk tak i såret, og halskrage ville ha vært en ekstra forsikring mot en eventuell selvbeskadigelse.

Kattens tilstand var slik at det burde vært sørget for ekstra tilsyn i løpet av natten

En katt med et nekrotisk buksår må settes i kategorien risikopasient, fordi det er svært viktig at katten ikke rører såret, eller at suturene løsner slik at såret sprekker opp. I foreliggende tilfelle er det ikke tilstrekkelig klarhet i om katten hadde skadet seg selv, eller om såret hadde sprukket opp på grunn av suturer som løsnet i et vev uten tilstrekkelig holdevne. Rådet finner det imidlertid overveiende sannsynlig at skaden på selve tarmen var forårsaket av katten selv. Rådet er av den oppfatning at en slik pasient må ha jevnlig tilsyn. Det synes som om tilsynet i dette tilfellet ikke har vært tilstrekkelig.

Rådet har ikke annet å bemerke til operasjon og behandling av katten enn det som tidligere er anført om antibiotikabruk. Imidlertid er dette ikke tilstrekkelig grunnlag for å hevde at §23 om forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven ikke er overholdt.

Eier fikk imidlertid ikke skriftlig informasjon da hun hentet katten etter operasjonen fordi denne informasjonen bare stod på kvitteringen som hun ikke fikk fordi hun ikke betalte. Hun ble heller ikke informert om at katten fikk fjernet livmor og eggstokker. Dette er kritikkverdig. Den manglende informasjonen hadde imidlertid ingen betydning for utfallet av saken.

Konklusjon
Ut fra en samlet vurdering finner Rådet at Dyreklinikk R har opptrådt uaktsomt ved å ikke sørge for at katten fikk tilstrekkelig sårbeskyttelse og tilsyn under oppstalling fra 02.- 03.01.2006. Det er årsakssammenheng mellom det forhold at buken sprakk opp, at dette ikke ble oppdaget i tide, og at skadene ble så omfattende at katten måte avlives av dyrevernhensyn. Uaktsomheten er derfor erstatningsbetingende.