SAK NR. 1399: FORSVARLIG VIRKSOMHET – INNSYNSRETT I JOURNAL

Kategori:
118
Dyr:
115
År:
2007
Referansesaker:
SAK NR. 1399: FORSVARLIG VIRKSOMHET - INNSYNSRETT I JOURNAL

Kilder:

Dyrehelsepersonelloven § 23
Dyrehelsepersonelloven § 24
Dyrehelsepersonelloven § 34
Forskrift om journal for dyrehelsepersonell §7

 

Mattilsynet ber Rettsrådet om en vurdering av om utført behandling og oppfølging er i samsvar med forsvarlig virksomhet i henhold til lov om dyrehelsepersonell, og om eiers innsynsrett i journal er oppfylt.

Rettsrådets uttalelse:

Mattilsynets regionkontor for R mottok klage på behandling av hunden L i brev av 12.10.06. Mattilsynet ønsker Rettsrådets vurdering av om utført behandling og oppfølging er i samsvar med forsvarlig virksomhet i henhold til Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Dyrehelsepersonelloven).

Det bes også vurdert om det å sette krav til innsyn som er betinget av innbetaling av kr 573,- i realitetene innebærer at klager blir fratatt sin rett til innsyn etter Dyrehelsepersonelloven §24 femte ledd.

Rettsrådet finner det hevet over tvil at eier har rett til innsyn i journalen uten at det skal koste ekstra for å få dette innsynet. I den nye forskriften om journal for dyrehelsepersonell er det nedfelt at en kan kreve en rimelig betaling for utlevering av kopi eller utskrift av journal til pasientens eier (jf § 7 annet ledd).

Rettsrådet har fått vurdert røntgenbildet som ble tatt av hunden, av en veterinær med radiologi og bildediagnostikk som spesialfelt. I følge dennes uttalelse er bildene av diagnostisk kvalitet. Funnene som kan registreres på røntgenbildet (liten stein i ventrikkel, fravær av ileus), er ikke indikasjon for kirurgisk inngrep slik de framstår på bildet. De kliniske symptomene som beskrives, er ikke tilstrekkelig typiske for tilstedeværelse av fremmedlegeme som krever kirurgisk intervensjon. Det er vanlig å klargjøre en eventuell forekomst av fremmedlegeme ved kontrastundersøkelse eller ultralyd av ventrikkel før en utfører en laparotomi. Rådet mener at operasjonen var unødvendig, og mener at veterinæren har opptrådt uaktsomt ved å operere hunden.

Når det gjelder bruk av smerteplaster (Durogesic®), er det vanlig at dette brukes postoperativt. Smerteplasteret må plasseres på en slik måte at hunden ikke får tak i det. Eier bør instrueres om at halskrave må benyttes.

Rådet har bare eiers beskrivelse av samtalen mellom eier og veterinær. Det er imidlertid slik, at dersom en veterinærs generelle opptreden og ordbruk er egnet til å svekke tilliten til veterinærer som yrkesgruppe, kan dette falle inn under § 34 i dyrehelsepersonelloven.