Sak nr. 1405 Sak nr. 1405: Hund med kronisk hudproblem

Kategori
206
Dyr
115
År
2007
Referansesaker

Sak nr. 1405: Hund med kronisk hudproblem

Saken er innsendt fra et forsikringsselskap med anmodning om Rettsrådets vurdering. Saken gjelder spørsmål om dekning av veterinærutgifter i forbindelse med kroniske hudproblemer. Eier har også framsatt krav om heving av kjøpet.

Rettsrådets uttalelse:

Det er noe uklart hva Rådet skal ta stilling til i denne saken. Rådet har forstått det slik at det dreier seg om følgende problemstillinger:

1. At hunden ble forsikret etter at den hadde vært hos veterinær første gang for sykdom det søkes erstatning for.

2. At eier ønsker å levere hunden tilbake til oppdretter fordi den har et kronisk hudproblem som viste seg klinisk i form av øre- og øyebetennelse og kløe.

Spørsmål 1 gjelder forholdet til forsikringsavtalen. Denne fastsetter at selskapet ikke skal utbetale erstatning som følge av sykdom/skade som forelå da hunden ble forsikret eller oppstår i karenstiden før forsikringen er i kraft (her fra 12.10.06). Rettsrådet må fastslå at hunden ble behandlet for de lidelsene som eieren krevet dekning for; hud- og øreproblemer, første gang 24.07.06. Den var altså ikke frisk på det tidspunktet forsikringsavtalen ble inngått.

Spørsmål 2 er av kontraktsrettslig (kjøpsrettslig) karakter, spørsmål som rådet ikke ofte uttaler seg om fordi de kan ha et sterkt element av lovtolknig. Rådet har her ingen mulighet for ut fra den foreliggende dokumentasjon å kunne si om mangelen, dvs i dette tilfelle hundens hudproblemer, var til stede (medfødt, men skjult) da hunden ble solgt.

Hudproblemer hos hund kan være sammensatte, og det foreligger ingen endelig diagnose på denne hundens hudproblem. Rettsrådet har derfor ingen mulighet til å uttale seg om eventuell rett til heving av kjøpet.