SAK NR. 1439 SAK NR. 1439: HEST ALVORLIG SKADET I OPPSTALLINGSBOKS – KLAGE PÅ DYREHELSEPERSONELL / KLINIKK

Kategori:
119
Dyr:
97
År:
2008
Referansesaker:
SAK NR. 1439: HEST ALVORLIG SKADET I OPPSTALLINGSBOKS - KLAGE PÅ DYREHELSEPERSONELL / KLINIKK

Mattilysnet ber om Rettsrådets vurdering av saken og ber rådet uttale seg om alle forhold i saken som det finner relevant, herunder om oppstallingen og tilsynet med hesten var adekvat ut fra de opplysninger som foreligger i saken og om klinikkens tilsynsrutiner står i forhold til deres serviceerklæring.

Veterinærens ansvar
Hest alvorlig skadet i oppstallingsboks – klage på dyrehelsepersonell/ klinikk

Rettsrådets uttalelse:

En 10 år gammel Trakhenerhingst, L, ble brakt til klinikk R, den 22.05.08 pga bevegelses/ balanseproblemer. Den 06.05.08 hadde hesten vist et akutt balanseproblem da den stod ved stall S
.
På dette tidspunktet var hesten ikke i den forfatning at transport var tilrådelig. Den responderte imidlertid på behandling iverksatt av veterinær på stedet, slik at videre oppfølging kunne foretas etter henvisning til klinikk R. Den 22.05.08. ble hesten undersøkt klinisk, og det ble tatt røntgen og scintigrafi uten at det ble funnet noen forklaring på balanse-/bevegelsesproblemene. Etter den tredje natten på klinikk R, den 26.05.08, ble hesten funnet liggende i boksen, og den var da svært medtatt. Ut fra skader på hesten og omgivelsene, hadde den tydelig ligget en tid med ukontrollerte bevegelser. Hesten ble avlivet av dyrevernhensyn.

Eieren klager på at hesten ikke fikk nødvendig tilsyn om natten og mener at dette er i strid med klinikk Rs serviceerklæring. Det stilles spørsmål om klinikk Rs vaktrutiner er gode nok til å ta vare på dyrenes helse og velferd. I serviceerklæringen står det at det er døgnkontinuerlig vaktordning, bestående av fagpersonell. Hesteeieren mener at vaktordningen ikke er så god som den gir seg ut for å være.

Rettsrådet har valgt å vektlegge følgende i sin vurdering av saken:

Hesten hadde i utgangspunktet et symptombilde som kunne indikere en alvorlig nevrologisk tilstand, men noen dager etter primærhendelsen var hesten tross symptomer, i en så god forfatning at den kunne transporteres på en forsvarlig måte. Symptomene den første og andre dagen på klinikk R var ikke så alvorlige at ekstraordinære tiltak ble funnet nødvendig. Hesten virket stabil ved tilsyn siste ettermiddag før den skadet seg på boksen, og dyrehelsepersonellet fant ikke grunn til å iverksette ekstra tilsyn.

Forverring av tilstanden hos hesten skyldtes således etter Rettsrådets mening et hendelig uhell som personellet ved klinikk R ikke kan lastes for.

Med hensyn til ordlyden i klinikk R sin serviceerklæring som angår rutiner ved klinikken, kan den være misvisende og bør endres. Rettsrådet sier seg enig i at begrepet ”døgnkontinuerlig” gir inntrykk av at det er kvalifisert dyrehelsepersonell tilstede hele døgnet.

1. Det er dyrehelsepersonellet som skal vurdere hvilket tilsyn og vakthold som må settes inn i hvert enkelt tilfelle. I en døgnkontinuerlig vakt må det være akseptabelt at det blir gått runder hver 2. – 3. time, og at bare pasienter med spesielle behov blir overvåket. Kvalifisert personell må imidlertid kunne være på plass innen rimelig tid. I dette spesielle tilfellet med hesten L ble det ikke vurdert slik at pasienten var en risikopasient. Den hadde vært til grundig undersøkelse og virket rolig. Det kan ikke være klanderverdig at den ikke ble overvåket. Klinikken kan imidlertid klandres for at vaktene ikke hadde vært i den avdelingen hesten var oppstallet. Skal det være en betryggende vaktordning, må vakten gå gjennom alle oppstallingsrom. Det bør også kunne kreves at vaktpersonell gjennomgår grunnopplæring i observasjon av oppstallede pasienter.

2. Beslutningen om avlivning synes å ha vært korrekt.

3. Personellet på klinikk R har ivaretatt hensynet til eierne på en god måte etter at uhellet skjedde.

Konklusjon:
Rettsrådet mener at klinikk R ikke har opptrådd uaktsomt i denne saken. Ordlyden ”døgnkontinuerlig vaktordning, bestående av fagpersonell”i serviceerklæringen er imidlertid misvisende og bør endres.