SAK NR. 1454: HUND – STIKKSÅR MED FREMMEDLEGEME

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1454: HUND - STIKKSÅR MED FREMMEDLEGEME

Rettsrådets uttalelse:

Schæferhunden L, tispe, 7 år, ble skadet på tur den 28.08.07. Hunden ble først undersøkt av veterinær X på R Dyreklinikk. Ifølge journalutskrift av 29.08.07 fant han en stikksårskade med blødning på venstre side av brystet. Veterinæren kjente også et ribbensbrudd på samme side som såret. Det var også emfysem under huden i dette området. Hundens respirasjon var anstrengt og ru ved auskultasjon venstre side. Røntgen av brystet viste luft i pleurahulen venstre side. Hunden ble deretter henvist til S Dyreklinikk for utfyllende undersøkelser. Det ble der tatt flere røntgenbilder av thorax, og man påviste ribbensbrudd og pneumothorax (journal av 28.08.07). Sårskaden ble behandlet ved skylling av såret og lukking (to enkle suturer), og hunden fikk væskebehandling, antibiotika og smertestillende legemidler.

Fem dager etter skaden ble hunden akutt syk og ble da undersøkt på klinikk T som hadde akuttvakt. Ifølge journal av 02.09.07 fant man en hevelse i underhuden. Under den påfølgende røntgenundersøkelsen begynte det å blø fra såret, og veterinæren fant en 20×10 cm avlang lommedannelse omkring såret. På røntgen ble det funnet et litt røntgentett område over hjertet. Blødningen fra såret ble stanset ved trykkbandasje og påsetting av agraffer. Diagnosen var mulig abscessdannelse og septikemi. Hunden ble behandlet med antibiotika og smertestillende legemiddel og deretter overført til S Dyreklinikk for videre behandling dagen etter. Eier møtte imidlertid opp først to dager etter (04.09.07). Hunden ble etter eiers ønske hospitalisert ved S Dyreklinikk fra 04.09 – 07.09.07. Hunden ble kontrollert og agraffer fjernet den 10.09.07.

Neste konsultasjon ved S Dyreklinikk var den 25.07.08. Ifølge journal uttrykte eier bekymring for at hunden ikke var i form. Den 20.09.08 ble det åpnet en abscess/fjernet en kul ved innstikkstedet, og etter gjentatte konsultasjoner de påfølgende uker ble det den 27.10.08 foretatt et operativt inngrep i brysthulen. Da ble enden av et fremmedlegeme oppdaget mellom 9. og 10. ribben, en trepinne på 25 cm x 1,8 cm, som ble fjernet. Hunden ble deretter behandlet flere ganger på grunn av væsking fra såret, men ble ikke bra. Den ble avlivet av dyrevernmessige årsaker ved R Dyreklinikk den 20.01.09. Den ble ikke obdusert.

Eierne innklager veterinærene på S Dyreklinikk for utilstrekkelig undersøkelse og oppfølging av hunden og mener fremmedlegemet burde ha vært oppdaget tidligere.

Rettsrådet har fått forelagt røntgenbildene tatt ved S Dyreklinikk den 28.08.07. På bildene sees to parallelle striper som ikke representerer normale anatomiske strukturer i brysthulen på venstre side. Strukturen som ligger i venstre thorax er omgitt av fri væske når hunden ligger på venstre side, og det er noen gassbobler i samme væsken. Ut fra bildene er det derfor sannsynlighet for fremmedlegeme.

Ved stikksår er det alltid fare for at det foreligger fremmedlegeme. I denne saken burde røntgenfunnene gitt ytterligere grunn til mistanke om fremmedlegeme. Dette, sammenholdt med sykehistorien og de kliniske funn, burde ha foranlediget en grundigere oppfølging, herunder ytterligere billeddiagnostiske undersøkelser.

Rettsrådet mener hunden ikke ble tilstrekkelig utredet verken ved første gangs konsultasjon ved S Dyreklinikk eller mens den var hospitalisert der fra 04-07.07. Veterinærene ved S Dyreklinikk har således opptrådt uaktsomt.

For at det skal foreligge erstatningsansvar for veterinærene, er det imidlertid ikke tilstrekkelig at de har handlet uaktsomt. Det stilles i tillegg krav om at det er en påregnelig årsakssammenheng mellom den mangelfulle utredningen og det at hunden måtte avlives.

Etter Rettsrådets vurdering var skaden av en så alvorlig karakter at risikoen for komplikasjoner var høy selv om fremmedlegemet hadde blitt oppdaget og fjernet på et tidlig tidspunkt. Det er ikke sannsynlighetsovervekt for at hunden ville blitt fullt restituert uansett behandlingstidspunkt. Kravet til årsakssammenheng mellom veterinærens manglende oppfølging/utredning og det at hunden måtte avlives er således ikke oppfylt.

Rettsrådet har på bakgrunn av ovennevnte kommet til at veterinærene ved S Dyreklinikk har handlet uaktsomt, men at kravet til påregnelig årsakssammenheng mellom den uaktsomme handling og avlivingen av hunden ikke er oppfylt. Veterinærene er således ikke erstatningsansvarlige.