SAK NR. 1457: KJØPSRETTSLIG TVIST ETTER SALG AV HEST

Kategori:
112
Dyr:
97
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1457: KJØPSRETTSLIG TVIST ETTER SALG AV HEST

Rettsrådets uttalelse:

Rettsrådet mottok et brev datert 16.06.09 fra A Advokater i R angående en tvist ved kjøp av hesten L, sportsponni, vallak, født 1996.

Hesten har ifølge de innsendte sakspapirer hatt følgende sykehistorie:

Den ble først utredet for akutt halthet på høyre bakbein av veterinær ved Klinikk S den 20.02.07 og den 27.02.07 og fikk den kliniske diagnosen: Gonitt hbb (betennelse i kneet på høyre bakbein) og halthet høyre forbein. Den 06.09.07 ble hesten også undersøkt i hoven på høyre forbein av både veterinær X og hovslager D på grunn av en gammel skade i hoven (hovknusning). Det ble bemerket at hesten hadde en ”abnorm såle” på dette beinet. Den 21.01.08 ble det ved Klinikk S tatt røntgenbilder av koden på begge bakbeina til hesten. Det ble funnet nebbdannelser på kodebeinet i kodeleddene på begge bakbein, og i tillegg ble det funnet en reaksjon i festet til sideligamentet på kodebeinet høyre bakbein. Ingen klinisk diagnose ble angitt.

Hesten ble solgt av B til C, med leveringsdato 24.01.08.

Veterinær Y ved klinikk T undersøkte hesten den 01.09.08. Det framgår av journalen at han stilte diagnosen canker (hovkreft) og rekvirerte hesten til Norges veterinærhøgskole (NVH). Ifølge denne journalen var hesten undersøkt av veterinær Z på leveringsdatoen den 24.01.08, og det refereres av hesteeier C at veterinær Z da skulle ha bemerket at hesten hadde ”noe dårlig hovstell, må skoes, ellers ingen funn.” I tillegg har hovslager E i attest datert 01.09.08 bemerket blant annet fra en undersøkelse og skoing han foretok ved klinikk T den 07.02.08: ”Hesten hadde også væskedannelse i kronranden på alle 4 bein.”

Undersøkelsen og behandlingen ved NVH foregikk i perioden 17.09.08 – 03.11.08. Hesten hadde unormal hornvekst i strålen på alle fire bein, verst på frambeina. Denne unormale hornveksten strakte seg også opp i kronranden og rundt hele hoven på alle fire bein. Dette er en sykdom i hoven hos hest med den kliniske diagnosen kronisk progredierende pododermatitt (også kalt canker/hovkreft).

Hesten ble undersøkt den 04.11.08 ved klinikk T der veterinæren bemerket at behandlingen ved hesteklinikken, NVH, så ut til å ha virket godt, men at hesten var noe halt i frambeinet og det ble funnet ømhet i midtre forkneledd og begge kodeledd foran. Veterinæren uttrykte den 18.11.08 bekymring for at hesten ikke var blitt helt bra, og den ble da behandlet med betennelsdempende legemidler i disse leddene. Den 04.12.08 angir veterinæren at hesten er tilnærmet frisk og at betennelsesreaksjonen på det nærmeste er over.

Den 22.01.09 er det angitt i journal fra klinikk T at hesten hadde begynt å halte for ca 2,5 uker siden, og det konkluderes blant annet at det foreligger et tilbakefall av hovkreften. Hesten ble av denne grunn avlivet av dyrevernhensyn den 04.02.09.

Partene i saken, kjøper og selger, har blitt enige om følgende spørsmål til Rettsrådet:

1. Partene ønsker Det veterinærmedisinske rettsråds uttalelse om hvorvidt det er sannsynlighetsovervekt for at lidelsen var til stede på leveringstidspunktet, eller om det er sannsynlighetsovervekt for at lidelsen er utviklet etter leveringsdato.

Det foreligger ikke detaljerte beskrivelser av funn hos hesten nær opp til leveringstidspunktet som indikerer at sykdommen hovkreft var til stede da. Det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon på om selger eller kjøper på dette tidspunktet observerte noen lidelse i høvene på hesten. Det eneste som foreligger, er uttalelsen fra hovslager E som beskriver at hesten den 07.02.08 hadde væskedannelser i kronranden. De andre kommentarene som foreligger om at hesten hadde en ”abnorm såle,” var fra 4½-5 måneder før levering. Ifølge vedlagte papirer undersøkte veterinær Z hesten like etter ankomst til U uten å bemerke annet enn at hesten hadde ”dårlig hovstell”. Denne lidelsen er en betennelse i hornet utvendig på høvene. Forandringene (hevelse og væskeutskillelse) som er resultatet av betennelsen, er godt synlige på utsiden av hoven, og lidelsen kan derfor ikke karakteriseres som en skjult feil. I den tiden kjøper hadde hesten på prøve burde det vært mulig å oppdage lidelsen dersom den hadde vært til stede. En veterinær så på hesten på leveringsdatoen uten å bemerke noen lidelse i hornet i høvene. Det er derfor sannsynlighetsovervekt for at lidelsen ikke forelå på leveringstidspunktet.

2. Dersom Det veterinærmedisinske rettsråd konkluderer med at det er sannsynlig at lidelsen var til stede på leveringstidspunktet: Kjøper hadde hesten på prøve en uke før kjøpet ble gjennomført, og hadde således anledning til å foreta forundersøkelser. Vi ber om Det veterinærmedisinske rettsråds vurdering av hvorvidt sykdommen kunne ha blitt avdekket ved slike undersøkelser.

På bakgrunn av konklusjonen under punkt 1 er det ikke relevant å kommentere spørsmål 2.

3. Dersom Det veterinærmedisinsk rettsråd konkluderer med at det er sannsynlig at lidelsen var til stede på leveringstidspunktet: Kjøper avlivet hesten 4.2.2009. Kjøper anfører at hesten ble avlivet av dyrevernhensyn. Selger ønsker Veterinærmedisinsk rettsråds vurdering på hvorvidt denne sykdommen gjør avliving nødvendig av dyrevernhensyn. Videre hvorvidt hesten etter Veterinærmedisinsk rettsråds vurdering synes å ha fått adekvat behandling av kjøper/kjøpers veterinær i perioden mellom behandlingen på Hesteklinikken til Veterinærhøyskolen og avlivingen.

Rettsrådet finner det relevant å kommentere spørsmål 3 nærmere.
Veterinæren ved klinikk T som tilså hesten da den ble avlivet, hadde rekvirert hesten til hesteklinikken ved NVH og hadde fulgte opp behandlingen etterpå. Behandlingen ved NVH var omfattende, kostbar og langvarig. Hesten framstod som klinisk frisk ved undersøkelsen ved klinikk T den 04.11.08. Ut fra dokumentene er det ikke grunnlag for å si at behandlingen etter at hesten stod på NVH var mangelfull. Det ser ut som det er gjort det som var mulig for å holde hesten frisk, uten å lykkes. Det er vanlig at denne sykdommen angår strålehornet på hester, men det sjelden at kronranden blir angrepet. Rådet kan derfor ikke se bort fra at denne tilstanden også hadde sin årsak i andre faktorer enn det som til vanlig gir hovkreft. Hevelse og væskeutskillelse i kronranden er beskrevet å kunne være forårsaket av allergi eller autoimmunitet. Hovkreft er en smertefull tilstand som påvirker hestens velferd og som ville har krevet langvarig bruk av smertestillende legemidler.

Rådet mener derfor at veterinærens vurdering var riktig da han avgjorde at hesten burde avlives av dyrevernmessige hensyn.