SAK NR. 1489: FORSVARLIG VIRKSOMHET – HOPPE I FØDSEL

Kategori:
245
Dyr:
97
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1489: FORSVARLIG VIRKSOMHET – HOPPE I FØDSEL

Rettsrådets uttalelse:

Mattilsynet, Regionkontoret for R har mottatt en bekymringsmelding angående veterinærens vurdering og håndtering av ei hoppe som var i fødsel.

Veterinær X ble kontaktet angående en høydrektig varmblodstraver, hoppe, ”L” født 2000, den 01.03.09. Eier mente han hadde observert tegn til veer, og det var 14 dager før ventet fødselstermin. Veterinær og eier diskuterte hoppas symptomer og ble på bakgrunn av disse enige om å se tilstanden an til neste dag. Eier kontaktet X mandag morgen og ba om besøk tirsdag 03.03.09. Veterinær X kom først til stallen i annet ærend om kvelden onsdag den 04.03, men undersøkte ikke hoppa i fødselsveiene. Hoppa var ikke påkjent og hadde temperatur 38,4, og det var ingen tegn til fødsel. Eier og veterinær avtalte da at veterinæren skulle komme tilbake neste morgen om ikke hoppa hadde føllet normalt i løpet av natten. Veterinæren kom om morgenen den 05.03, og da han da gjorde en undersøkelse av hoppas fødselsveier, fant han at det forelå en dystoki, og at fosteret var dødt. Norges veterinærhøgskole (NVH) ble da kontaktet.

Hoppa ble brakt til Seksjon for hestesjukdommer, Institutt for sports-og familiedyr, NVH, formiddagen den 05.03.09. Hoppa var i fødsel, fosterdeler var kjennbare i fødselsveien, og det ble fastslått at fosteret var dødt, og at det hadde vært dødt i noen tid. Det forelå en begynnende forråtnelse av fosteret. Livmorhalsen (cervix) hadde begynt å lukke seg. Fosteret lå i framlengs lengdeleie, høyrestilling med brystholdning av hodet og venstre framkneholdning. Da holdningsfeilen (hodeholdningen) ikke lot seg rette, ble fosteret fjernet ved totalembryotomi. Hoppa var påkjent etter inngrepet. Den hadde 100 i puls, skittengrå slimhinner, kapillærfylningstid på 3-4 sekunder, hematokritt på 55 %. Den restituerte etter intensiv behandling.

Mattilsynet ønsker en vurdering fra Det veterinærmedisinske rettsråd med henvisning til dyrehelsepersonelloven §§ 13,14 og 31. Mattilsynet ber rettsrådet spesielt kommentere:

”Tidsaspektet i saken, herunder vurderingen til veterinær X om å ikke henvise til vakthavende veterinær søndag kveld og vurderingene som resulterte i at hoppa ikke ble sett til av veterinær før onsdag 4. mars.

Om veterinær X har opptrådt faglig forsvarlig i sin behandling av hoppen herunder en faglig vurdering av undersøkelsen veterinær X foretok av hoppa onsdag 4. mars.”

Vurdering
Eieren har i brev til Mattilsynet datert 20.03.10 uttrykt at han da ikke husket de enkelte datoer fra året før. Ut fra dette medfører det noe usikkerhet med hensyn til tidsaspektet, og om hva som skjedde før hoppa ble sendt til NVH. Rettsrådet legger til grunn at veterinær X ble kjent med at eieren var bekymret for hoppa allerede søndag den 01.03.09, og at han var på stallen den 04.03 uten å undersøke hoppa vaginalt (iht. journal datert 04.03.09). Torsdag 05.03 var fosteret i begynnende forråtnelse og livmorhalsen i ferd med å lukke seg (iht. journal 05.03.10). På grunn av dystokien hadde hoppa heller ikke vært i stand til å føde normalt på noe tidspunkt.

Ut fra de foreliggende opplysningene er det ikke grunnlag for å hevde at hoppa skulle vært tilsett på bakgrunn av telefonhenvendelsen fra eier om kvelden søndag 01.03.09.

Rådet kan ikke uttale seg om hvorvidt det forelå opplysninger om en nødsituasjon med brudd på dyrehelsepersonelloven § 14 i perioden fra mandag 02.03 til onsdag 04.03 da det er usikkerhet rundt hvilken informasjon som ble gitt til veterinæren om hvilke observasjoner eier selv gjorde i denne perioden. Men informasjonen om veer søndag 01.03.09 burde ha utløst en grundigere undersøkelse inkludert vaginal eksplorasjon og rektalisering så snart som mulig mandag og senest da veterinæren var på stallen onsdag 04.03.09. Da hadde hoppa vist tegn til fødsel i tre dager allerede. Hopper med dystokier kan ofte innledningsvis ha veer, men disse kan forsvinne igjen. Det at veterinæren så sent som onsdag ikke foretok en undersøkelse av fødselsveiene, er et brudd på dyrehelsepersonelloven §§ 13 og 23 om forsvarlig virksomhet.