SAK NR. 1527: HOPPE – KOMPLIKASJONER ETTER FØLLING

Kategori:
245
Dyr:
245
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1527: HOPPE – KOMPLIKASJONER ETTER FØLLING

Rettsrådets uttalelse:

Rettsrådet er bedt av Mattilsynet, Regionkontoret for … å vurdere saken i forhold til dyrehelsepersonelloven §13 og kapittel 3 – Dyrehelsepersonells plikter og rettigheter, og da særlig brudd på bestemmelsene i § 23.

Ei 16 år gammel (f.1995) Norsk traver hoppe var drektig og nærmet seg fødsel. Eieren tilkalte veterinær X den 05.04.11, «kun i den henseende å kontrollere at føllet lå riktig og at ingenting stengte i fødselskanalen, som kunne skade henne [hoppa] eller føllet.»
Veterinær X undersøkte hoppa. Hun fant at den var rolig, med rosa slimhinner, puls 68 og temperatur på 37,9 °C. Det ble funnet noe forsterkede lungelyder ved auskultasjon, og det ble opplyst at hesten tidligere var behandlet for symptomer fra luftveiene forenlig med kronisk lungelidelse. Hoppa hadde ødem ventralt på buken, og det var melk i juret. Veterinæren fant ved vaginal eksplorasjon at livmorhalsen (cervix) ikke var åpen. Det var forsterkede lyder over buken ved auskultasjon, og ved rektalisering ble det påvist mye gass i tykktarmen (colon). Veterinær X skriver både i sin journal og redegjørelse at hun ikke undersøkte hoppa med tanke på liv hos fosteret. Hesten fikk etter dette meloksikam (15 ml Metacam® iv). Veterinær X tok kontakt med Klinikken på R og fikk støtte derfra til å gi meloksikam i dette tilfellet.

Eier så til hoppa ved midnatt. Senere på natten kl. 01.30 fant eieren et fullbåret, men dødt føll i boksen. Føllets hode lå i fosterhinnen, men det var et hull i fosterhinnen bak ved halen til føllet.

Eieren klager på veterinærhjelp generelt i området, og på den service som har vært utført. Det går ikke klart fram om eier klager på behandlingen ved veterinærbesøket som ble foretatt før hoppa føllet, eller om klagen også gjelder den påfølgende behandlingen av hoppa.

Rettsrådets vurdering
Rettsrådet har valgt å avgrense uttalelsen til å omfatte den behandling veterinær X utførte den 05.04.11. Rådet ikke har grunnlag for å uttale seg generelt om tilgjengelighet på veterinærer i området.

Hoppa hadde ved undersøkelsen den 05.04.11 en påkjent allmenntilstand med ventralt ødem, forsterkede respirasjonslyder, gassfylt colon og puls på 68. Ifølge veterinærens journal var cervix ikke blokket. Det var derfor riktig å avvente fødselen.

Det forelå indikasjon for å benytte meloksikam til pasienten, da hesten hadde gassfylt colon, høy puls og symptomer på smerte. Veterinær X valgte derfor etter å ha rådført seg med annen kollega å behandle hoppa.

I Felleskatalogen for veterinærer står det vedrørende Metacam®: «Hest: Skal ikke brukes til drektige og lakterende hopper, eller til hester som produserer melk til konsum.» Denne hoppa føllet ca. 12 timer etter meloksikam injeksjonen, slik at det er lite sannsynlig at injeksjonen hadde noen vesentlig effekt på fødselsforløpet. Oppblokking av cervix og fødselsforløp skjer normalt meget raskt hos hoppe. Tiden fra veterinærens besøk og til fødsel var derfor innenfor det som kan forventes hos hoppe.

Metacam® har ikke beroligende effekt, og behandlingen av hoppa kan derfor ikke sies å ha påvirket hennes evne til eventuelt å åpne fosterhinnene etter fødsel. Veterinær X skriver både i sin journal og redegjørelse at hun ikke har undersøkt hoppa med tanke på liv hos fosteret. Det er derfor ikke mulig å fastslå med sikkerhet om føllet var i live ved fødsel. Det at levende føll dør i fosterhinnene, skjer av og til uten at en alltid kan finne forklaring på dette, og slike dødsfall må tilskrives et hendelig uhell. At hoppa ble behandlet med Metacam® selv om dette generelt sett ikke er anbefalt til drektige hopper, mener Rettsrådet at det i dette tilfellet kan forsvares ut fra de smertesymptomene hoppa hadde.

Rettsrådets konklusjon
Veterinær X har etter rettsrådets vurdering gjennomført en adekvat undersøkelse, vurdering og behandling av hoppa, og har således ikke handlet uforsvarlig etter dyrehelsepersonelloven §§ 13 og 23.