SAK NR. 1529: OPERASJON AV PATELLALUKSASJON – HUND

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2012
Referansesaker:
SAK NR. 1529: OPERASJON AV PATELLALUKSASJON - HUND

Rettsrådet uttaler seg ikke om fakturering og pris på behandling. Dette er et forhold mellom veterinær og kunde som bør kommuniseres og avklares i forkant av og underveis i behandlingen.

Hunden, en chihuahua f. 05.02.10, ble halt på venstre bakbein i september 2011. Den ble da undersøkt av veterinær Y, som konkluderte med medial patellaluksasjon vbb og rekvirerte hunden til R dyreklinikk for videre diagnostikk og behandling. Operasjon ble utført av veterinær X den 27.09.11. Forut for operasjonen ble det tatt røntgenbilde av kneleddet. Dette viste en aksefeil som er typisk for rasen, et bygningstrekk ved kneleddet som disponerer for utvikling av patellaluksasjon. Det foreligger også røntgenbilde som er tatt postoperativt. Haltheten vedvarte etter operasjonen, og ved kontrollen 23.11.11 ble det besluttet å åpne kneleddet igjen for å undersøke om det forelå ytterligere skader. Dette ble, ifølge veterinær X, ikke påvist. I redegjørelsen fra veterinær X mottatt på elektronisk post den 16.02.12, presiseres det at korsbåndene ble kontrollert ved begge inngrep og funnet normale. Disse opplysninger er ikke journalført. Operasjonsjournalen fra R Dyreklinikk gir ikke detaljert informasjon om operasjonsteknikk, men operasjonen er redegjort for i veterinær Xs brev til rettsrådet av 16.02.12. Redegjørelsen er skrevet nesten fem måneder etter inngrepet.

S Dyreklinikk ble kontaktet i desember 2011 for å få en vurdering av hunden, og for om mulig å operere hunden på nytt. Operasjonen ble foretatt den 03.01.12. Det ble da registrert at det fremre korsbåndet var avrevet, og furen i kneleddet ble vurdert å være for trang etter den forrige operasjonen. Det ble utført en ny fureplastikk, og i tillegg ble kneleddet stabilisert ved suturer lateralt. Eier fikk en plan for postoperativ oppfølging med fysioterapi. Resultatet ble positivt etter operasjon og rehabilitering ved S Dyreklinikk.

Rettsrådets vurdering
Avvikende bygningstrekk hos unge hunder/småraser disponerer for utvikling av patellaluksasjon. Slike bygningstrekk ble påvist hos denne pasienten. Det kan derfor være vanskelig å oppnå full restitusjon hos alle pasienter med disponerende bygningstrekk etter en slik operasjon.

Ifølge veterinær Xs redegjørelse til rådet i ettertid, var korsbåndene intakte ved operasjonene den 27.09.11 og den 23.11.11 Rettsrådet finner det likevel vanskelig å fastslå hvorvidt det forelå en korsbåndsskade (cruciata-ruptur) ved Xs to operasjoner, da dette ikke er journalført. Veterinær Xs journaler er knappe og ufullstendige i denne saken.

Både veterinær X og veterinæren ved S Dyreklinikk benyttet en operasjonsprosedyre som er vanlig ved operasjon av patellaluksasjon. Veterinær Z ved S Dyreklinikk journalførte imidlertid ruptur på korsbåndet da hunden kom dit for undersøkelse.

Konklusjon
På grunn av den mangelfulle journalen fra veterinær X, har ikke rådet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere svakheter ved operasjonsprosedyren. Rådet har således ikke grunnlag for å vurdere om veterinær X har gjort faglige feil ved operasjonene. Imidlertid har han ved sine mangelfulle journaler brutt dyrehelsepersonelloven § 24 annet ledd om ordnede opptegnelser.