SAK NR. 1544 SAK NR. 1544: HUND – BRUDD BAKBEN

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1544: HUND – BRUDD BAKBEN

Hunden, en dansk-svensk gårdshund f. august 2004, Rico, tilhørte da B. B brakte hunden til R Dyrehospital 18.10.05 da den ikke tok støtte på venstre bakben. Det ble ikke opplyst om noen forhistorie til denne haltheten. Det ble tatt røntgenbilde og diagnostisert et takkete tverrbrudd mellom nederste og midtre tredjedel av venstre femur. Bruddet ble behandlet med margnagling den 19.10.05. Hunden ble sendt hjem samme dag og eier fikk muntlig beskjed om å lufte hunden i bånd under streng kontroll i 6-8 uker. Det ble ikke tatt postoperative røntgenbilder.

Hunden ble tatt inn til klinikken for fjerning av stingene den 02.11.05. Det ble da observert at hunden ikke brukte benet. Det anføres i journalen at det er en vinkeldannelse på tibia medialt. Det ble ikke tatt røntgenbilder ved dette besøket. Samme dag ble det tatt et røntgenbilde av benet ved S Dyreklinikk hvor det ble registrert at «naglene stikker inn i kneleddet og den ene stikker for langt ut i hofteleddet». Videre anføres det i journalen «dårlig reposisjon av bruddet». Det framgår ikke av journalen om det ble gjort en vurdering om nødvendigheten av videre behandling.

B tok kontakt med R Dyrehospital den 21.11.05, og da ble margnaglene fjernet og eier fikk råd om forsiktig opptrening av hunden. Ifølge veterinær Xs redegjørelse datert 24.11.12 var bruddet ikke klinisk ustabilt, men han ga råd om forsiktighet og ro de neste to ukene for så å komme tilbake for en kontroll av funksjonen. Det ble heller ikke ved dette besøket tatt røntgenbilder av benet. Eier nevnte ikke ved besøket ved R Dyrehospital at det var tatt røntgenbilder av benet den 02.11.05 ved S Dyreklinikk. B møtte ikke opp med hunden til ny kontroll ved R Dyrehospital, noe som ifølge veterinær X var avtalt muntlig.

Det ble foretatt et eierskifte i 2008. Det er den nye eieren, A, som innklager veterinær X ved R Dyrehospital for behandlingen som ble foretatt i 2005. Rettsrådet har ingen dokumentasjon om hva som skjedde med hunden de neste fem år før eier ved en konsultasjon/vaksinasjon ved T Dyreklinikk den 13.01.10 opplyste at hunden haltet av og til på venstre bakben og at den ble operert for dette ved R Dyrehospital i 2005. Ved ny konsultasjon ved T Dyreklinikk den 18.01.10 ble det tatt røntgenbilder, og på disse ble det påvist fortsatt bruddlinje (non union) på femur. Hunden ble henvist til U Dyreklinikk med spørsmål om denne hunden burde re-opereres. Det foreligger skriftlig vurdering om prognosen og mulighet for operativ behandling fra U Dyreklinikk.

Journal fra U Dyreklinikk ble opprettet den 08.02.10 da det ble utført osteosyntese (kombinert plate/nagle/exfix). Det foreligger kun pre-operative røntgenbilder fra U Dyreklinikk. Sårkomplikasjoner i form av infeksjon ved margnagler oppsto, og hunden brukte ikke benet mer enn før.

Ekstern fiksering ble fjernet etter røntgenkontroll den 30.03.10. Neste kontroll ble avtalt den 10.05.10 for å fjerne plate. Det journalføres da at hunden ikke hadde brukt benet i noe særlig grad under hele behandlingstiden på U Dyreklinikk. Platen ble fjernet, og ny patellafure ble rekonstruert. Neste dag den 11.05.10 ble operasjonssåret åpnet på nytt, og det ble registrert ustabil fraktur. Eier ble oppringt og ulike behandlingsalternativer ble diskutert. Det ble utført amputasjon av benet samme dag.

Rettsrådets vurdering

Utgangspunktet for konsultasjonen ved R Dyrehospital var et benbrudd i lårbenet (femur) i venstre bakben hos en ca. ett år gammel hund. Hunden ble operert med en gang etter at bruddet ble påvist på R Dyrehospital, og i utgangspunktet har en slik behandling god prognose ved korrekt oppfølging.

Rettsrådet mener at journalføringen fra R Dyrehospital er svært mangelfull og mangler faktiske opplysninger. Det foreligger ingen skriftlig informasjon om etterbehandlingen og om hva eier kunne forvente seg av progresjon på kort og lang sikt. Det mangler skriftlige avtaler for kontroller av hunden. Rådet har fått forelagt et brev fra veterinær X hvor han gjør rede for hendelsesforløpet slik han husker det. Der blir det også nevnt muntlige avtaler som ble gjort.

R Dyrehospital som første behandlende klinikk burde ha forsikret seg om at eier forsto hvordan hunden skulle behandles. I tillegg var oppfølgingen av hunden mangelfull med hensyn til røntgenundersøkelser og diagnostikk ved de få kontrollene som ble satt opp etter operasjonen. Det ble heller ikke tatt røntgenbilder i forbindelse med fjerning av margnaglene, og det var mangelfull oppfølging med hensyn til halthet og funksjonalitet etter operasjonen.

Hendelsene ved denne saken skjedde for 8 år siden. Det lange tidsforløpet forklares av nåværende eier, A, med at daværende eier, B, mente å ha forstått ut fra utsagn fra behandlende veterinær, X, ved R Dyrehospital at en ikke kunne forvente at hunden skulle kunne bruke benet etter operasjonen. Rettsrådet vil bemerke at selv om det bare er veterinæren ved R Dyrehospital som er innklaget, foreligger det i denne saken flere hendelser som har påført denne hunden et protrahert sykdomsforløp og unødig lidelse. Rettsrådet vil også kritisere eierne av hunden for ikke å ha konsultert veterinær om hundens halthetsproblemer i de fem årene mellom 2005 og 2010.

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener veterinær X ikke har fulgt opp pasienten på en tilstrekkelig god nok måte. En slik mangelfull oppfølging av pasienten er kritikkverdig, og må anses å være et brudd på dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet. Videre er journalføringen mangelfull og ikke i tråd med kravene i dyrehelsepersonelloven § 24 andre ledd. Veterinær X kan imidlertid ikke lastes for hundens videre behandling i årene 2005-10 fordi det ikke var kontakt mellom R Dyrehospital og hundens eiere i denne perioden.