SAK NR. 1547: HEST – TANNBEHANDLING

Kategori:
119
Dyr:
97
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1547: HEST - TANNBEHANDLING

Rettsrådets uttalelse:

Det veterinærmedisinske rettsråd har i brev av datert 02.10.12 mottatt klage på veterinær behandling av hesten L (f. 2002), frieser, hoppe.

Hesten ble undersøkt av veterinær X angående bevegelsesproblemer og mistanke om tannproblemer ved flere anledninger fra 30.11.11. Den 06.03.12 ble det tatt røntgenbilder av sinus og tannrøtter uten at unormale funn ble påvist. Røntgenbildene ble også vurdert av røntgenolog ved … uten at unormale funn ble påvist. Hoppa ble rekvirert til Hesteklinikk R, for scintigrafi. Hesten ble undersøkt 29.03.12. Av journalen fra Hesteklinikk R går det fram at det ved scintigrafi og røntgenundersøkelse ble påvist en tannrotaffeksjon av tann 209 (M1 venstre side overmunnen).

Tann 209 ble først forsøkt trukket på stående hest den 28.03.12 etter prosedyre gjennom munnen. Den ble løsnet noe etter flere timers manipulasjon og rikking, men kronen sprakk, slik at en ikke lengre fikk feste for tanga. Hesteklinikk R valgte deretter å fjerne tannen ved såkalt buccotomi. Ved operasjon den 30.03.12 ble tann 209 fjernet, og det ble påvist forandringer forenlig med betennelse (sannsynlig infeksjon) i alle fire røttene. Det ble under operasjonen påvist en vertikal sprekk i tann 208, og tannen ble ifølge journalen fjernet. Utseende på denne tannen er ikke beskrevet etter fjerningen. Alveolene er beskrevet som glatte og fine, og det ble ikke påvist perforasjon inn til sinus. Det ble ikke tatt røntgenbilder under/etter operasjonen.

I perioden 02.04-08.04.12 oppsto det komplikasjoner med blant annet at buccotomi-såret sprakk opp. Den 08.04.12 ble det ved hjelp av munnspeil oppdaget at den fremre del av tann 208 satt igjen. Den 10.04.12 ble det ifølge journal ”fjernet 2 gjenstående krone-fragment av 208- sikker på at det ikke er flere gjenstående fragment.” Hesten ble sendt hjem 11.04.12.

Hesten var ikke i form etter hjemkomst og ble undersøkt flere ganger med kontroll av operasjonssår fram til 18.04.12. Den 07.05 ble hestens munnhule undersøkt, og det ble påvist granulasjonsvev og en frakturert bit av tann 208 i vevet. Hesten fikk sinusitt som ble behandlet fra 06.05.12. Hoppa ble henvist til Hesteklinik S for videre utredning. Ifølge journalutskrift fra Hesteklinikk S den 29.11.12 ble hoppa den 11.05.12 undersøkt av veterinær Y som utførte tannsjekk og tok røntgenbilder. Diagnosen var tannrester fra tann 108 høyre side, og periodontitt i 108 og 109, og dessuten sinusitt i venstre sinus maxillaris. Hoppa ble re-operert den 14.05.12 og etterbehandlet ved Hesteklinikk S fram til 25.05.12 da den ble sendt hjem.

Rettsrådets vurdering

Innledningsvis vil rettsrådet bemerke at det ikke uttaler seg om økonomiske ansvar og erstatning.

I journalen fra Hesteklinikk S omtales tannfragmenter i hestens høyre overkjeve, og nummereres tennene i tråd med høyre side; 108, 109. De omtaler sinusitt på hestens venstre side. Rettsrådet legger til grunn at disse tennene skulle vært betegnet som 208 og 209.
I journalene fra veterinær X og fra hesteklinikk R er de samme tennene nummerert 208 og 209.

Tannbehandling i form av ekstraksjon ved buccotomi eller repulsjon av tenner hos hest innebærer en risiko for komplikasjoner. Buccotomi er en prosedyre der en kommer til tannen ved et snitt gjennom kinnet og kan fjerne alveoleveggen lateralt uten å perforere sinus (bihulen). Dette er generelt en mer skånsom metode med mindre komplikasjoner enn repulsjon, en operasjonsmetode der en går inn i bihulen (Sinus craniale maxillare), som innebærer økt risiko for infeksjon i sinus.

Etter rettsrådets mening er kontrollbilder etter tannoperasjoner vesentlige for å sikre seg at alle fragmenter er fjernet. Hvis det blir liggende igjen fragmenter er det en risiko for senere komplikasjoner. Det er i tilsvar (redegjørelse av 13.12.12) fra Hesteklinikken R anført at størrelsen på fjernet kronefragment harmonerte med røntgenfunn. Rettsrådet forstår det slik at når en omtaler et kronefragment, menes det den nederste delen av tannen. Det er ikke anmerket i journalen at det ble tatt røntgenbilder den 10.04.12, men det er vedlagt en røntgen- CD fra Hesteklinikk R med angitt dato fra denne dagen. På røntgenbildene merket 10.04.12 ses hele den rostrale lengden av 208 (det periodontale ligament intakt i tannens lengde) og kaudalt for apex på tannen kan det ses fragmenter. Etter rettsrådets vurdering av røntgenbildene antas det at disse må være tatt før fjerningen av kronefragmentet den 10.04.12.

Hesteklinikken R uttaler i sin redegjørelse av 13.12.12 at den type tannproblemer som forelå i denne saken er kompliserte, og at reoperasjon ikke er uvanlig. Rådet vil påpeke at det derfor er særlig viktig å foreta røntgenologisk kontroll av utført arbeid. Selv om bildene ikke alltid vil avdekke gjenværende tannfragmenter, er dette likevel en viktig kontroll av operasjonene, og kontrollen kan ikke gjøres på annen måte. Røntgenundersøkelsen som sannsynligvis ble gjort før fragmentet ble fjernet den 10.04.12 er heller ikke journalført. Rådet mener på bakgrunn av dette at Hesteklinikk R ikke har kvalitetssikret sitt arbeid godt nok ved at det ikke ble tatt røntgenbilder etter operasjonene den 30.03.12 og den 10.04.12. Hesteklinikk R har både kompetanse og utstyr til å foreta dette. Selv om reoperasjon uansett måtte foretas, mener rettsrådet at hest og eier ville vært spart for belastninger hvis det ufullstendige arbeidet med å fjerne tenner og fragmenter av disse hadde vært avdekket på et tidligere tidspunkt.

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener Hesteklinikk R ikke kvalitetssikret sitt arbeid godt nok ved ikke å foreta røntgenundersøkelse etter operasjonen.

Rettsrådet mener derfor at Hesteklinikk R ved sin behandling av hesten har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet.