SAK NR. 1550: TISPE – FØDSEL/ KEISERSNITT

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1550: TISPE – FØDSEL/ KEISERSNITT

Ifølge journalen til vakthavende veterinær X var hunden paret 17. august, og tispa hadde fått veer ca. 12 timer før ankomst til klinikken. På anmodning fra rettsrådets sekretær, opplyser eier i e-post av 10.01.13 at paringsdato var 19.08.12. Drektighetslengden ved besøket var således 63 dager. I brev datert 13.11.12 skriver eier at det var ca. 1 uke til forventet fødsel da hun oppsøkte klinikken. Ifølge veterinærens journal hadde fostervannet avgått ca. 7 timer før hun undersøkte tispa på klinikken. Videre journalførte veterinæren at tispa var sliten, med få veer. Det ble tatt røntgenbilde av buken som bekreftet ”4 (flere?) valper”. Etter injeksjon med véstimulerende legemiddel, oxytocin, mosjon, og senere ny injeksjon med oxytocin uten effekt, ble det besluttet å ta keisersnitt. Det ble ifølge veterinærens journal tatt ut 8 levende valper, mens eier har anført i sin redegjørelse at det i tillegg ble tatt ut en død valp. Tispa var ifølge veterinærens journal ikke interessert i valpene etter oppvåkning fra anestesien, og hun viste aggressivitet overfor dem. Det ble besluttet å sende tispe og valper hjem, og eier fikk med morsmelkerstatning til valpene.

I løpet av første natten hjemme var tispa alene med valpene en tid, og da eier igjen tilså dem, hadde tispa tatt livet av alle valpene unntatt en. Den siste valpen døde det påfølgende døgnet etter å ha blitt flyttet til en annen tispe med valper. Eier oppsøkte sin lokale veterinær Y den 22.10.12 for å få avlivet tispa, fordi den ifølge eiers redegjørelse var blitt dårligere etter keisersnittet.

Eier klager på behandlingen på R Dyreklinikk fordi hun mener at det ble foretatt keisersnitt for tidlig. Hun klager også på at R Dyreklinikk ikke ringte henne tilbake da hun kontaktet klinikken etter hjemkomst med tispe og valper, og fordi klinikken ikke kunne utlevere journal så raskt som ønskelig fordi ansvarlig veterinær var dratt på ferie.

Rettsrådets vurdering

R Dyreklinikks journal fra vaktbesøket den 21.10.12 inneholder få opplysninger om klinisk undersøkelse, og er således knapp. Vakthavende veterinær X har imidlertid i redegjørelse av 12.02.13 gitt supplerende opplysninger, som underbygger den faglige beslutningen om å foreta keisersnitt. Veterinærens opplysninger i redegjørelsen om tispas tilstand ved besøket samsvarer både med journalen og opplysninger gitt av eier. Ved undersøkelsen om morgenen den 21.10.12 forelå det fra eier opplysninger om veer og endret adferd på tispa hjemme, og det var indikasjon på at fostervann var avgått. Den kliniske undersøkelsen avdekket at fødselsveien vår åpen uten foster i fødselskanalen. Oxytocininjeksjon resulterte ikke i veer. Drektighetslengde var beregnet til 63 dager fra paringsdato 19.8, og da dette er normal drektighetstid for tispe, var forutsetningen for levedyktige valper til stede. Rettsrådet mener derfor at det forelå indikasjon for keisersnitt hos en tispe med inerti som var i fødsel.

Veterinæren har i journalen beskrevet at tispa viste aggressivitet overfor valpene, og utdypet dette i sin redegjørelse av 12.02.13. Eier skriver selv i sin klage at tispa var ”stressa og rar” etter hjemkomst.

Dette kan være en tegn på en nervøs avvergereaksjon en kan se hos enkelte tisper, og som krever særlig oppfølging i etterkant av fødsel. Kontinuerlig overvåkning er oftest nødvendig de første 24 timer etter fødsel. Slik atferd er vanligere etter keisersnitt enn etter naturlig fødsel, og forekommer oftere hos førstegangsfødende tisper og i hundeflokker hos tisper av lav rang. Infanticid (valpedrap) er også beskrevet hos andre dyr av hundeslekten (rev).

I veterinærens redegjørelse er det opplyst at eier fikk grundig muntlig informasjon om bruk av morsmelkerstatning, og at tispe og valper måtte ha kontinuerlig tilsyn. Det er uenighet mellom eier og veterinær om telefonkontakt natten etter at hunden ble sendt hjem. Uenighet om slike faktiske forhold er ikke egnet til en nærmere bevisføring for rådet, og rådet har således ikke grunnlag for å ta stilling til dette punktet i klagen.

Det foreligger ikke skriftlig dokumentasjon av hvilken informasjon eier fikk. Rettsrådet mener at grundig muntlig og eventuelt skriftlig informasjon om viktigheten av overvåkning av tispe/valper kunne forhindret tvil om behandlingen av tispa ved hjemkomst. Når tispa og valpene er sendt hjem, påligger det eier å ta vare på disse. I dette tilfellet var det stor risiko for et problematisk forhold mellom tispe og valper.

Vakthavende veterinær på R Dyreklinikk var på ferie i uken etter vaktbesøket. Klinikken ønsket å avvente journalutskrift til veterinæren selv kunne signere den. Regelverket om dyreeiers innsynsrett pålegger ikke veterinæren en tidsfrist for å etterkomme innsynsbegjæringer, men det må legges til grunn at dette må etterkommes innen rimelig tid. I foreliggende sak, der hunden allerede var avlivet, finner rettsrådet det ikke urimelig at journalutskriften ikke ble utlevert til eier før etter en uke.

Konklusjon

Rettsrådet mener at veterinær X ikke har brutt lov om dyrehelsepersonell § 23 om forsvarlig virksomhet da hun utførte keisersnitt og sendte eier hjem med tispe og valper.