SAK NR. 1577: VETERINÆRUNDERSØKELSE OG GRUNNLAG FOR AVLIVING AV VALP

Kategori:
245
Dyr:
115
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1577: VETERINÆRUNDERSØKELSE OG GRUNNLAG FOR AVLIVING AV VALP

Rettsrådets uttalelse:

Avlivningen ble foretatt på grunnlag av eiers opplysninger og ønske. Veterinæren foretok før avliving en klinisk undersøkelse av valpen, men fant ikke symptomer som underbygget den diagnosen eier selv hadde stilt. Regionkontoret ber rettsrådet vurdere om veterinæren handlet i strid med dyrehelsepersonelloven eller annet regelverk da hun avlivet valpen uten å foreta ytterligere undersøkelser for å sannsynliggjøre/bekrefte eiers opplysninger.

Et dyr er dyreeiers eiendom og spørsmålet om avliving slik som i denne saken, berører ikke dyrehelsepersonelloven eller lov om dyrevelferd. Saken ligger derfor ikke innenfor rettsrådets mandat å vurdere.