SAK NR. 1621 HEST – MEDISINERING (DANILON)

Kategori:
Dyr:
År:
2016
Referansesaker:
HEST – MEDISINERING (DANILON)

Rettsrådet mottok den 10.06.15 en klage fra A på veterinær Xs veterinærbehandling av islandshesten «E».

 

Bakgrunn

Islandshest «E», hingst, født 01.01.09, eid av eier A, ble undersøkt av veterinær X på grunn av en halthet. Rettsrådet har ikke mottatt dokumentasjon på undersøkelsesdato, men har mottatt utskrift av resept på Danilon® stemplet uthentet den 27.02.15 og legger til grunn at hesten ble undersøkt av veterinær rett i forkant av dette. Veterinær X forskrev behandling med Danilon® vet (suksibuzon) granulat i 6 dager. Resepten ble adressert til eier A, som er faren til B som hadde det daglige ansvaret for hesten. Resepten var påført «Danilon pulver 1 pk til hest, e.a, BEV-S 1 dyr». Veterinær X har ikke ført journal for besøket der X undersøkte og initierte behandling av «E», og har begrunnet dette med at X hadde det «litt travelt».

 

Behandlingen ble startet den 03.03.15, og veterinær X instruerte eier (e.a. i resepten) om at islandshesten skulle ha to poser med Danilon® morgen og to poser kveld de to første dagene. De siste fire dagene skulle den ha en porsjonspose morgenen og en om kvelden. Både veterinæren og eier er enige om hvilken behandling som var avtalt. B merket at islandshesten mistet matlysten etter noen dager. Den 17.03.15, åtte døgn etter avsluttet behandling, la hun merke til at hesten hadde sår i munnhulen. Senere samme dag fikk den kolikk. Veterinær X ble tilkalt, og X mente at islandshesten hadde kolikksymptomer, noterte at den hadde et «massift edem under magen og brystet», sår i munnen, løs avføring, forøkede lyder i begge sider av magen, temp. 38,7, puls 54 slag per minutt. Den ble behandlet med 20 liter Ringer acetat, 0,6 ml Dolorex® (butorfanol), 12 ml Dexadreson® (deksametasonfosfat) og 5 ml Carbocain® (mepivakain). Den 18.03.15 ble hesten dårligere, og veterinær X forskrev da resept på Norodine® (trimetoprim/sulfadiazin) og Prednisolon. Islandshesten ble den 19.03.15 rekvirert inn til klinikk R. Den 20.03.15 ble den undersøkt og behandlet for tarmbetennelse, noe som behandlende veterinær ved klinikk R mente var forårsaket av legemiddelet Danilon®. Islandshesten restituerte etter hvert og ble sendt hjem den 31.03.15. Hesten døde om natten den 21.10.15. Rettsrådet har mottatt en beskrivelse av funn fra obduksjonen utført den 22.10.15 fra veterinær Y datert 11.01.16, samt en rapport fra Veterinærinstituttet datert 18.11.15 vedrørende mottatt organmateriale fra hesten.

 

Rettsrådets vurdering

Islandshest er en ponnirase. Produsenten av legemiddelet har i en tabell i monografiteksten i den veterinære Felleskatalogen til legemiddelet Danilon® vet. tydelig angitt forskjellen i dosering mellom ponni og hest. Det er enighet mellom veterinær og eier om at doseringen som ble gitt innledningsvis var 2 poser 2 ganger daglig. Dette tilsvarer dosering til en 480 kg tung hest (12,5 mg/kg/dag). Den rette doseringen islandshesten skulle ha hatt, var 1 pose per dag i stedet for 4 poser, dvs. korrekt dosering skulle være 6,25 mg/kg/dag til en 240 kg ponni. Veterinær Xs uriktige instruksjon om dosering medførte at islandshesten fikk fire ganger anbefalt dose av suksibuzon i de seks dagene den ble behandlet. Bivirkninger av suksibuzon er blant annet gastrointestinale ulcerasjoner. Hos hest kan dette sees både i munnslimhinne, i spiserøret, i magesekken og i den dorsale colon. Dette er vanlige bivirkninger ved behandling med denne gruppe legemidler (NSAIDs), spesielt ved langvarig behandling og ved høye doser.

Rettsrådet finner det kritikkverdig at veterinær X forskrev fire ganger anbefalt dose av legemiddelet Danilon® til islandshesten.

 

Veterinær X behandlet i tillegg hesten med deksametason fosfat (Dexadreson®) og forskrev Prednisolon før den ble sendt til klinikk R. Det er velkjent at man skal utvise stor forsiktighet ved å kombinere glukokortikoider og NSAIDs systemisk, særlig der man har etablerte gastrointestinale symptomer/bivirkninger. Denne medisineringen med glukokortioider kan ha bidratt til å forverre de skadene islandshesten hadde utviklet i gastrointestialkanalen.

 

I tillegg vil rettsrådet bemerke at veterinær X har en svært mangelfull journalføring og at Xs begrunnelse med travelhet ikke fritar X fra plikten til å føre journal. Rettsrådet finner dette forholdet kritikkverdig.

 

Da hesten døde i oktober, ble det diagnostisert forandringer i mage/tarmtraktus. På grunn av den lange tiden som forløp mellom veterinær Xs behandling og dødsfallet (ca 8 mnd), er det ikke mulig for rettsrådet å fastslå en årsakssammenheng mellom overdoseringen og dødsfallet.

 

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet ved forskrive fire ganger anbefalt dose av legemiddelet Danilon®. I foreliggende tilfelle mangler dessuten journaler for undersøkelse og behandling av hesten. Dette er brudd på journalforskriften § 4.