SAK NR. 1625 HEST – HALTHET – KOLIKK

Kategori:
Dyr:
Hest
År:
2015
Referansesaker:
HEST – HALTHET - KOLIKK

Mattilsynet avd R, har i brev 15.07.15 bedt om rettsrådets vurdering av en klage fra en hesteeier på veterinær X. Mattilsynet ønsker at rettsrådet vurderer om veterinær X ved undersøkelsen av en hest med halthet og mistanke om kolikk brøt dyrehelsepersonelloven § 13 og § 23 om forsvarlig virksomhet, § 22 om opplysning til dyreeier, og § 24 om ordnede opptegnelser, jfr. forskrift om journal for dyrehelsepersonell.

 

Bakgrunn

Saken gjelder varmblods ridehest (KWPN) hoppe, «E», født 2002, eid av A. Eier A ringte til klinikk S den 24.02.15 og ville at veterinær X skulle tilse hesten. Hesten hadde blitt verre i sin høyre framfot, og den hadde vært undersøkt for en skade der den 13.02.15. Da hesten ifølge eier også hadde symptomer på kolikk, ba hun om at veterinær X skulle undersøke hesten samme dag. Hesten hadde hatt en omfattende historie med kolikk tidligere. Veterinær X tilså hesten samme dag.

 

Det går fram av veterinær Xs journal at X undersøkte hesten for haltheten ved besøket den 24.02.15. Eiers påstand om kolikksymptomer framgår ikke av veterinærens journal. Det er heller ikke journalført undersøkelser med hensyn på kolikk.

 

Ifølge veterinærens etterfølgende redegjørelse til Mattilsynet i brev datert 27.05.15 hadde hesten ingen symptomer på kolikk da X undersøkte den. Hesten virket ifølge ham våken, oppmerksom og komfortabel uten tegn til ubehag. Den hadde god appetitt og spiste høy så lenge den stod på boksen. Veterinær X hevder videre at det i hesteboksen var observert normal mengde, normalt utseende avføring som ifølge eier hadde kommet i løpet av natten. Eier mener derimot at hesten hadde mindre avføring ann normalt og at denne så tørr ut.

 

Om kvelden samme dag tilkalte eier A en annen veterinær, veterinær Y, fordi hun mente hesten fortsatt hadde kolikksymptomer. Veterinær Y fant at hesten hadde normal temperatur, respirasjon og puls. Ved auskultasjon hørtes regelmessig tømning til blindtarmen og gass i tarmen. Hesten ble urolig ved palpasjon av buken på begge sider. Den hadde nylig hatt avføring. Hesten ble ikke rektalisert eller undersøkt med sonde i ventrikkel for å påvise en eventuell overfylling.

 

Dagen etter, den 25.02.15, hadde eier en samtale med veterinær X der hun opplyste X om at hesten ifølge henne hadde «kolikksymptomer og hevelser i beina noen timer etter besøk i går». Eier opplyste også at hesten hadde blitt tilsett av vakthavende veterinær Y ved klinikk T senere på kvelden den 24.02.15.

 

Den 25.02.15 utviklet hesten ifølge eier en forstoppelseskolikk som ble behandlet av veterinær Z ved klinikk T samme kveld. Hesten ble videre behandlet for kolikk av veterinær Z den påfølgende dag. Den 27.02.15 hadde hesten ifølge eier tilnærmet normal allmenntilstand.

 

Hesten ble senere transportert til klinikk U for videre utredning den 12.03.15. Den 18.03.15 ble hesten i samråd med eier avlivet av veterinær Æ på grunn av tilbakevendende halthet.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet legger til grunn at eier hadde gitt uttrykk for bekymring angående hestens kolikksymptomer. Denne bekymringen skulle veterinær X journalført. Videre skulle veterinær X ha journalført vurderingen av hestens kliniske tilstand med angivelse av temperatur, slimhinner, respirasjon og evt auskulatoriske funn. Rettsrådet finner at journalen er mangelfull på dette punkt.

 

Veterinær Y avdekket ved sin undersøkelse på kvelden den 24.02.15 ikke entydige symptomer på kolikk. Det at hesten ble behandlet for kolikk dagen etter, gir ikke rettsrådet tilstrekkelig grunnlag til å hevde at hesten hadde kolikk på det tidspunktet da X tilså hesten.

 

Når det gjelder dyrehelsepersonelloven § 22 om opplysningsplikt, gjelder denne blant annet plikt til uoppfordret å gi opplysninger om bla diagnose og prognose, men dette fordrer at veterinæren hadde slike opplysninger å gi om kolikken. Veterinær X skriver i sin redegjørelse av 28.04.15 at hesten ikke viste noe tegn til kolikk under Xs besøk. På dette grunnlag mener rådet at veterinæren ikke har brutt opplysningsplikten.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ikke handlet uforsvarlig i henhold til § 13 og § 23 i dyrehelsepersonelloven om forsvarlig virksomhet. Veterinær X har heller ikke brutt § 22 om opplysninger til dyreeier.

 

Veterinær X har ikke på tilfredsstillende måte oppfylt kravene i dyrehelsepersonelloven § 24 om ordnede opptegnelser, jf forskrift om journal for dyrehelsepersonell §§ 3 og 4.