SAK NR. 1636 HEST – VAKSINERING

Kategori:
Dyr:
Hest
År:
2016
Referansesaker:
HEST - VAKSINERING

Rettsrådet mottok en epost fra B forsikringsselskap den 09.02.2016 angående et erstatningskrav overfor deres forsikringstaker veterinær X i forbindelse med vaksinering av hest.

 

Bakgrunn

Hesten «E», kaldblodstraver hingst, født 2006, eid av A, ble vaksinert av veterinær X den 29.10.15. Ifølge Xs etterfølgende redegjørelse datert 15.01.16 ble vaksinen injisert med ny engangskanyle dypt i halsmuskelen, etter forutgående desinfeksjon av innstikkstedet med jodsprit. Engangskanylen ble brukt sammen med en 2 ml engangssprøyte som tidligere var brukt til samme formål, men kokt i mellomtiden og lagt i en plastpose sammen med to tilsvarende sprøyter. Fra de to andre sprøytene ble det, ifølge veterinær X, foretatt en bakteriologisk undersøkelse, og det ble påvist en bakteriekoloni av Bacillus cereus.

 

Dagen etter injeksjon av vaksinen ble hesten syk, og veterinærene Y og Z ble tilkalt. De registrerte at hesten var allment påkjent, med rektaltemperatur på 39.5°C, puls 50 – 60 slag/ minutt og forøket respirasjon. Den var øm på halsen på innstikksstedet for vaksinen, og det ble ifølge veterinær Xs redegjørelse påvist uttalte hevelser på begge sider av halsen. Hesten ble behandlet med antibiotika i et par uker, men hevelsene ble ikke borte. Den 17.11.15 ble hesten ble derfor henvist til klinikk R.

 

Ved klinikk R ble det funnet en hevelse på venstre siden ved innstikkstedet. Denne hevelsen ble spaltet og avslørte en stor dyp abscess med ca. 3 liter pussfylt innhold. Det ble påvist Clostridium perfringens og Fusobacterium sp. ved dyrkning av innhold fra abscessen. Ifølge veterinær X hadde hesten i tiden rundt vaksinering tilgang til en kulp med skittent vann, som kunne gi forurensing av hode og hals. Eier eller eiers representant tar jevnlig blodprøver for måling av laktat av hestene under trening, og blodprøve ble tatt av denne hesten den 11.10.15, 18 dager før vaksinasjonen.

 

Rettsrådet har ikke fått forelagt noen journal fra vaksinasjonen av hesten «E». Det foreligger kun kopi av regningen for vaksineringen den 29.10.15.

 

Rettsrådets vurdering

Ved vaksinasjon av hest er det ikke vanlig å desinfisere innstikkstedet. Uansett prosedyre kan det bli en lokal reaksjon etter vaksinering.

 

Før engangsutstyret kom på markedet var det vanlig å vaske og desinfisere sprøyter og kanyler. I en overgangsperiode ble dette gjort med engangsutstyret også, men dette er ikke praksis i dag. Rettsrådet oppfatter det slik at saken dreier seg om gjenbruk av sprøyte, og ikke sprøyte og kanyle. Dagens engangsutstyr er ikke egnet for sterilisering og gjenbruk, og rettsrådet fraråder slik praksis.

 

Det ble foretatt dyrkning fra to sprøyter som var oppbevart i samme pose som den som ble benyttet ved injeksjonen den 29.10.15. Dyrkningsresultat har i ettertid liten relevans for saken. Dyrkning fra tilsvarende vaksine er foretatt uten funn av bakterier. Dette har kun relevans hvis det er fra samme batch-nr. Det er lite sannsynlig at kontaminert vaksine er opphav til infeksjonen.

 

Det er veterinærens ansvar å vurdere om innstikkstedet er egnet for en intramuskulær injeksjon. Rettsrådet mener at en blodprøve tatt fra venen på halsen over to uker før vaksinering, ikke har hatt betydning for infeksjonen, da innstikkstedet for blodprøvetakingen ikke er på samme sted som en foretar vaksinering. Rettsrådet finner det således ikke sannsynlig at det er sammenheng med blodprøvetaking og infeksjonen. Rettsrådet finner det heller ikke sannsynlig at kontaminasjon fra miljøet i luftegård har forårsaket infeksjonen.

 

Rettsrådet kan ikke fastslå om abscessen ble dannet på grunn av at det ble brukt en engangssprøyte som var brukt tidligere. Dette fordi en slik infeksjon oppstår i blant selv om alle nødvendige prosedyrer er fulgt. Det faktum at infeksjoner oppstår selv om steril engangskanyle og steril sprøyte er benyttet samtidig med god aseptikk, er likevel ikke formildende i denne saken. I dagens veterinærpraksis forventes det at sterilt engangsutstyr benyttes. Rettsrådet mener det er uforsvarlig praksis med gjenbruk av engangsutstyr brukt til injeksjoner. I henhold til dyrehelsepersonelloven § 24 og journalforskriften skal det føres journal for all veterinær behandling.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet ved ikke å benytte sterilt engangsutstyr ved vaksinasjon av hest. Dersom det ikke foreligger journal, er dette et brudd på dyrehelsepersonelloven § 24 og journalforskriften §§ 3, 4 og 5.