SAK NR. 1643 HUND – TREKKING MELKETENNER – SKADE PERMANENT TANN

Kategori:
Dyr:
Hund
År:
2016
Referansesaker:
HUND – TREKKING MELKETENNER – SKADE PERMANENT TANN

Veterinær X ved klinikk R har i brev datert 24.04.16 bedt Rettsrådet vurdere hvorvidt det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom trekking av melketenner og skade på permanent tann hos en hund.

 

Bakgrunn

Finsk lapphund «E» f. 28.06.13, tilhørende A, fikk den 21.11.13 trukket to retente melketenner (tann 504 og 604, begge maxillære hjørnetenner) ved klinikk R. I journal av 21.11.13. har veterinær X beskrevet følgende:

 

«allment ok trukket begge hjørnetenner oppe, litt løse, må bore ut rota pga knekker. NB: nært rot på 205 blivende tann (første pm v.side overkjeve) for tidlig å trekke melketenner hjørnetenner nede Ausk:ua Resp:ua Alm:ua»

 

Veterinær X skriver i sin redegjørelse av 24.04.16 at X ikke husker detaljer fra konsultasjonen den 21.11.13, og derfor må forholde seg til de opplysninger X har journalført. Veterinær X viser til at journalen beskriver at melketann 604 (forløper til permanent tann 204) ble knekt, og at rotspiss ble boret ut. Videre at journalen ikke beskriver noen komplikasjoner ved trekking av 504 (forløper til permanent tann 104). Veterinær X anfører at prosedyren medførte en nærhet til blivende tann 205, altså venstre side oppe.

 

I merknad til journal er det ført inn i ettertid at eiers foreldre den 24.09.15 opplyste om at blivende tann ble skadet ved tanntrekkingen av melketennene. Eiers foreldre leverte også en journal fra klinikk S som omhandler fylling av hull i tann 104. Undersøkelse av nevnte tann ble gjort, og det ble funnet skade på dentin og emalje i to avgrensete områder kaudalt på tann 104. I redigert utdrag av journal fra klinikk S datert 04.06.14, ca. syv måneder etter tanntrekkingen ved klinikk R, beskrives skaden av tann 104 av veterinær Y. Y anbefaler kompositt fylling av tannen for å forsegle beinet, og at det ikke bores ut for feste av fyllingen. Det ble lagt to lag flytende kompositt. Rettsrådet har fått seg forelagt tre fotografier av tannen tatt den 29.10.15 ved klinikk R (journalnummer 34829). Bildene viser emaljeskader i bakkant av tann 104.

 

I redegjørelse fra eiers mor, B, datert 16.05.16, hevder hun at det etter trekkingen var synlig to hakk i den blivende tanna (104). Hun klager på behandlingen og mener at skaden oppsto i forbindelse med ekstraksjonen utført ved klinikk R. Hun bemerker også at «E» ikke fikk smertestillende legemiddel i etterkant av tanntrekkingen.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet anser journalen fra den 21.11.13 å være svært mangelfull. Veterinær X har dermed ikke overholdt de lovpålagte plikter til føring av journal, hvilket rettsrådet finner kritikkverdig. Konsekvensen av at plikten til å føre en fyllestgjørende journal ikke etterleves, er at det er vanskelig å fastslå i ettertid hvilken prosedyre som faktisk ble utført. I de tilfeller journalen er mangelfullt nedtegnet, vil ansvarshavende veterinær måtte bære en større del av den bevismessige tvilsrisikoen hvis det i ettertid blir stilt spørsmål ved behandlingen som ble utført.

 

Til tross for at journalen er mangelfull, må rettsrådet forholde seg til de opplysninger som faktisk er nedtegnet. Rettsrådet er ikke enig i veterinærens fortolkning av sin egen journal. Den innledende formuleringen i journalen utelukker ikke at boring kan ha skjedd begge sider. Etterfølgende beskrivelse av nærhet til blivende tann 205 er en selvstendig beskrivelse av arbeidet på denne siden, og utelukker heller ikke at boring kan ha skjedd ved trekking på motsatt side, av 504 (forløper til tann 104 som er skadet). Rettsrådet må derfor legge til grunn at utboring kan ha skjedd på begge sider. I forlengelse av dette kan rettsrådet ikke utelukke at det er en årsakssammenheng mellom tanntrekkingen og skadene som ble diagnostisert syv måneder senere. Det lange tidsaspektet fra inngrepet til skaden ble påvist ved klinikk S, gjør det imidlertid vanskelig for rettsrådet å konkludere med at det er en sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng i dette tilfellet.

Rettsrådet mener for øvrig at det ved denne type inngrep skal gis smertestillende legemidler som etterbehandling.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ved sin mangelfulle journalføring ikke overholdt den lovpålagte plikten til å føre ordnede opptegnelser, jf dyrehelsepersonelloven § 24 (2), jf forskrift om journal for dyrehelsepersonell § 4.