SAK NR. 1651 HEST – KJØPSTVIST – ALLERGI

Kategori:
 
Dyr:
Hest
År:
2017
Referansesaker:
HEST - KJØPSTVIST - ALLERGI

Saken gjelder en kjøpstvist vedrørende Norsk fjordhest, «E», hoppe, født 19.05.11, solgt fra selger A til kjøper B ifølge kjøpekontrakt den 24.01.16 og levert til henne den 26.01.16. Kjøpesummen var kr. 40 000.

 

B henvendte seg i brev datert 13.09.16 til rettsrådet med ønske om hjelp til å få hevet kjøpet av hesten i henhold til Veiledningen i kjøpekontraktens pkt. 4c:» Hesten er i vesentlig dårligere tilstand enn kjøper hadde regnet med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers».

 

 

Bakgrunn

Hoppa har vært i selger As eneeie siden den var 10 mnd gammel. Den ble bedekt i 2014 og fikk føll våren 2015. Føllet ble avvent rett før jul 2015, ca. en måned før salget den 24.01.16.

Ifølge kjøpekontrakt skulle hesten brukes som kjøre- og turhest, allround-hest/familiehest og til avl.

 

Selger A opplyste at hoppa aldri hadde vært syk før salget, og veterinærattest fra veterinær X datert 20.01.16 konkluderte med at den etter klinisk undersøkelse ikke viste noen tegn til sykdom, ei heller av smittsom art. Som unghest hadde hoppa vært på utstilling og blitt premiert uten at det da var noen bemerkninger til helsetilstanden fra dommernes side. Selger opplyste at hesten var lite trent fra den var tre år til salget foregikk, noe som også framgår av kjøpekontrakten.

 

Ifølge kjøper Bs redegjørelse til rettsrådet oppdaget hun hoste raskt etter overtakelsen, og hoppa ble behandlet for hoste med trimetoprim/sulfa (Norodine®) pr. os i fem dager fra den 18.02.16 (nærmere bestemt 24 dager etter overtakelsen). Dette er bekreftet med en attest fra klinikk S datert 12.09.16 uten at det er lagt ved journal. Kjøper angir videre at denne behandlingen ikke gjorde hosten bedre, og at hoppa ofte hostet i forbindelse med bruk. Det ble skiftet stallmiljø. Det er videre anført at hosten ikke opphørte, og den 06.04.16 ble hesten undersøkt av veterinær Y i T (journal foreligger) hvor Y anførte auskultatoriske funn av noe rue lungelyder på begge sider, men med normal allmenntilstand for øvrig. Veterinær Y angir i journalen fra denne dagen at hoppa muligens har tendens til COPD (kronisk obstruktiv pulmonær sykdom). Hoppa ble behandlet med kortikosteroider (Dexadreson® i.m. og Equisolon® pulver) i 10 dager.

 

Det var ifølge kjøper liten bedring etter denne behandlingen, og hoppa ble rekvirert til klinikk V, hvor den ble undersøkt av veterinær Z den 06.05.16. Hoppa hadde da ifølge journalen (utskrift av 06.06.16) pharyngitt og slim i trakea ved endoskopi med diagnose bronkitt. Den ble satt på behandling med penicillin (Penovet®) og klenbuturol (Dilaterol® vet sirup). Det ble samtidig sendt blodprøve til Dr. Baddaky A.S. for såkalt allergi-screening basert på påvisning av spesifikt IgE, hvor det ble påvist IgE reaksjoner på en rekke allergener.

 

Kjøper B hevder at sykehistorien til hesten i tillegg til prøveresultatet fra Dr. Baddaky A. S. tilsier at hesten ikke er egnet som brukshest. Dette støttes av veterinær Y i journal datert 25.05.16.basert på egne oppdateringer og svaret på IgE testene.

 

Selger A redegjør for hestens tilstand før salget i brev til rettsrådet datert 06.10.16. Selger A hevder at hoppa ikke hadde hatt hoste eller hadde vært behandlet for sykdom mens den var i hennes eie. Hun dokumenterer Facebook Messenger-korrespondanse med kjøper, og viser til at kjøper så sent som 26.03.16 skriver til henne om en del forhold rundt hesten, uten at hosting er nevnt. Hostingen ble først nevnt av kjøper noe senere sammen med et tilfelle av krysslammelse i mars, som hadde oppstått dagen etter en ridetur på to timer.

 

 

Rettsrådets vurdering

Basert på den framlagte dokumentasjonen, legger rettsrådet til grunn at hesten hadde luftveisproblemer, men at det ikke er påvist et slikt problem forut for salget. Det er ikke uvanlig at luftveissymptomer kan oppstå i forbindelse med lang transport og miljøskifte.

 

Etter rettsrådets vurdering var hesten ikke tilstrekkelig utredet for luftveisproblemene i april og mai 2016 til at diagnosen COPD/RAO (recurrent airway obstruction) kunne stilles. For å stille en slik diagnose bør det i tillegg til nevnte undersøkelser også foretas en lungeskylleprøve med cytologi. Dette har vesentlig betydning for vurdering av behandling og prognose. Det er uenighet i veterinærvitenskapelig litteratur hvorvidt en IgE-test er en pålitelig metode hos hest for å kartlegg hvilke allergener som kan forårsake problemene.

 

Følgelig var det for tidlig å konkludere om framtidige bruksegenskaper.

 

Selv om diagnosen COPD/RAO hadde vært verifisert i mai 2016, mener rettsrådet at det ikke er usannsynlig at hesten ikke har vist symptomer fram til salgstidspunktet.

Rettsrådet uttaler seg ikke om kjøpesummens størrelse.

 

 

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet kan på bakgrunnen av den framlagte dokumentasjonen ikke se at det er sannsynliggjort at hesten på overdragelsestidspunktet hadde et luftveisproblem. Kjøper Bs anførsel om at hesten er uegnet til tiltenkt bruk, er ikke er tilstrekkelig dokumentert gjennom de undersøkelser som er foretatt.