SAK NR. 1658 PAPEGØYE – UTREDNING MED ANESTESI

Kategori:
 
Dyr:
Papegøye
År:
2017
Referansesaker:
PAPEGØYE – UTREDNING MED ANESTESI

Rettsrådet har mottatt et brev datert 14.01.17 fra eier A og B, eierne av en papegøye. I brevet ble det lagt fram klage på veterinær X behandling av papegøyen.

 

 

Bakgrunn

Eierne kontaktet veterinær X ved klinikk R den 28.09.16 fordi deres 17 år gamle Venezuela-amazon papegøye, hann, «E», begynte å få mulig hormonbetingede atferdsproblemer. Eierne har i brev 14.01.17 opplyst at atferdsproblemene var «i form av sporadisk men ukontrollert aggressivitet.» Ifølge eierne var papegøyen ellers klinisk frisk. Veterinær X anesteserte papegøyen og utførte en klinisk undersøkelse. Det foreligger ingen anestesijournal. Eierne hevder at veterinær X etter undersøkelsen ga uttrykk for at papegøyen kunne lide av flere mulige sykdommer. Ifølge veterinær Xs journal av 29.09.16 var det ingen unormale kliniske funn som indikerte sykdom ut over tørr hud og noe hyperemiske slimhinner. Under diagnose angis «generell helsesjekk». Eierne reiste hjem med papegøyen, men ringte veterinær X senere på dagen for å få en nærmere forklaring på mulig sykdommer papegøyen kunne ha.

 

Den 26.10.16 oppsøkte eierne på nytt veterinær X for å få utført de tester veterinær X hadde anbefalt. Eierne etterlot papegøyen på klinikken for gjennomføring av testene. Veterinær X vurderte det som nødvendig å legge fuglen i anestesi for å kunne ta de nødvendige prøver. Ifølge journalen anesteserte veterinær X fuglen, og rett før oppvåkning fikk fuglen respirasjons- og sirkulasjonsstans. Det foreligger ingen anestesijournal. Det ble gjennomført hjerte/lungeredning, men papegøyen døde. Veterinær X ringte eierne og informerte dem om at papegøyen hadde fått hjertestans og var død. Den 27.10.16 tok eierne med seg den døde papegøyen til klinikk S, som sendte den videre til Veterinærinstituttet for obduksjon. Svar fra Veterinærinstituttet anga ingen spesifikk dødsårsak.

 

Eierne ønsker rådets vurdering av om veterinær Xs behandling av papegøyen var forsvarlig, og om veterinær X har brutt Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer, utarbeidet av Den Norske Veterinærforening.

 

 

Rettsrådets vurdering

Slik saken framstilles fra begge parter, synes det ikke å ha vært uenighet om å starte en grundig utredning for å kartlegge årsaken til den avvikende atferden. Rettsrådet finner det ikke kritikkverdig at veterinær X foreslo og igangsatte en del undersøkelser ut ifra en helhetlig tilnærming til papegøyens problemer.

 

Anestesi av fugl medfører en noe høyere risiko enn for en del andre dyrearter. Det er uenighet om hvorvidt eier fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen ved å anestesere papegøyen. Eier har ikke signert informasjonsskjema om anestesirisiko den 26.10.16, og påstår at informasjon om risiko ikke ble gitt. Eier skriver likevel i en av sine etterfølgende kommentarer at slikt skjema ble signert ved første konsultasjon. Veterinær X hevder at relevant informasjon ble gitt. Det er på dette punkt, i likhet med øvrige sider ved kommunikasjonen mellom eier og veterinær, påstand mot påstand. Rettsrådet kan derfor ikke ta stilling til disse forhold.

 

Rettsrådet forholder seg til journalførte anamnestiske opplysninger, samt journalførte beskrivelser av undersøkelser og funn. Journalene fra begge besøkene er etter rettsrådets vurdering fyllestgjørende. Rettsrådet vil imidlertid påpeke at det mangler anestesijournaler. Sett i lys av risikoen som foreligger ved anestesi av fugl, samt at inngrepet ble foretatt med assistent til stede, er rettsrådet av den oppfatning at det skulle vært ført en anestesijournal ved begge besøkene. Rettsrådet finner at manglende anestesijournal er brudd på kravene i forskrift om journal for dyrehelsepersonell § 4. Som følge av at det ikke foreligger anestesijournal har ikke rettsrådet grunnlag for å uttale seg om kvaliteten på anestesien og overvåkningen av denne.

 

Obduksjonen gir ikke svar på årsaken til dødsfallet.

 

Det faller utenfor rettsrådets mandat å ta stilling til om veterinæren har brutt de Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer, da disse retningslinjene forvaltes av Den Norske Veterinærforening.

 

 

Rettsrådet konklusjon

Veterinær X har etter rettsrådets vurdering ikke brutt dyrehelsepersonelloven om § 23 om forsvarlig virksomhet. Veterinær X har brutt kravene i forskrift om journal for dyrehelsepersonell § 4 ved at det ikke ble skrevet anestesijournaler fra de to besøkene.