SAK NR. 1660 HEST – MEDISINERING (DANILONE)

Kategori:
 
Dyr:
Hest
År:
2017
Referansesaker:
HEST – MEDISINERING (DANILONE)

Det veterinærmedisinske rettsråd har mottatt en klage på veterinær X i anledning veterinær Xs behandling av en islandshoppe, eid av A.

 

Eier A har henvendt seg til rettsrådet fordi eier As forsikringsselskap ikke vil «ta standpunkt til denne saken uten å gå gjennom rettsrådet».

 

Rettsrådet oppfatter det slik at det bes om en vurdering av om veterinær X har behandlet den aktuelle hesten forsvarlig i forhold til gjeldende lovverk.

 

 

Bakgrunn

Islandshesten «E», cirka 10 år gammel, fikk den 17.03.15 en hovskade etter tråkk på en stein. Fra eiers redegjørelse til forsikringsselskapet om videre handlingsforløp hitsettes:

«Veterinær X anbefalte da å gi henne » Danilon», 2 poser 2gg første dag og deretter 1 poser 2 gg pr dag. Etter ca 3 dager mister hun litt etter litt matlyst og fikk diare og vi kontaktet veterinær X. Veterinær X kunne ikke gi noen sikker diagnose, men ga henne antibiotika. Etter hvert fikk hun smerter og det ble gitt smertestillende. Hun fikk også medisin for magesår.»

 

I perioden 25.03.15 til 22.04.15 ble hesten tilsett av veterinær Y fire ganger. På bakgrunn av disse undersøkelsene fikk hesten diagnosen magesår og ble behandlet med smertestillende medisiner, antibiotika og fikk resept på magesårmedisinen protonpumpehemmer omeprazol (Gastrogard®). Veterinær Y tilså hesten på nytt den 23.08.15, og hesten fikk da diagnosen kolikk. Den 24.08.15 var hesten så dårlig at det ble bestemt å avlive den, men ifølge eier døde hesten før veterinæren rakk fram. Hesten ble obdusert i felt av veterinær Z sammen med veterinær X. Ifølge veterinær Zs obduksjonsrapport av 19.09.16, ble det funnet bukhinnebetennelse med perforasjon av tykktarmen («Gastritt, enteritt med perforerende sår, akutt peritonitt)».

 

Ifølge eier hadde også veterinærene Æ (fakturadato 05.04.15), Ø (fakturadatoer 14.04.15 og 16.04.15) og Å (ukjent dato) undersøkt hesten i perioden mars til august uten at Rettsrådet har fått seg forelagt journaler fra disse undersøkelsene. Rettsrådet har i brev av 10.03.17 og 30.06.17 anmodet Å om å sende inn veterinærjournal med vedlegg for å få opplyst saken ytterligere, men har ikke mottatt noe svar fra veterinær Å.

 

I brev av 03.02.17 ba Rettsrådet veterinær X om innen 14 dager å oversende en redegjørelse for saken, en fullstendig journalutskrift med alle vedlegg, samt andre relevante opplysninger i sakens anledning. Brevet ble ikke besvart fra veterinær X. Rettsrådet sendte deretter veterinær X to purringer på ovennevnte, den første den 10.03.17 og andre den 30.06.17.

 

Den 15.08.17 sendte veterinær X en e-post til Rettsrådet med følgende beskrivelse av saken:

«Dette er en kopi av noe som er forsøkt sendt ved en tidligere annleding.

 

Hesten tråkket på en stein og ble halt 16/3 2015. Eier ringte og hesten ble behandlet med Danilone. Hesten mistet etter hvert matlysten 3 dagen. Fikk diarre. Hesten ble satt på Gastrogard umiddelbart . Hesten «E» ble dårlig med kolikksmptomer den 25/3 2015.

 

Jeg var da på påskeferie den påfølgende uka. Når jeg om tilbake fra feie hadde hesten

hatt ganske ommfattende problemer.

 

Dette dokumentet igjenom jornaler fra andre veteinærer.

 

Hesten etter dette fra min side ved medisinert med Gastrogard og etter dette Atipesine,

samt behandlet symptomatisk i forhold til symptmer. Hesten ble forsøkt foret etter beste

evne ut i fra den diagnosen som hesten hadde. Eier har en veldig detaljert sykehistorie på hesten de han målte temp og reistrete apetitt og generell tilstand. Hesten hadde med jevne mellomrom tegn til magesmerte og og ved et tilfelle i mai ( 8/5) hadde hesten 40,8 i tempratur.

 

Hesten virket inniellom disse annfallene tilsynelatedne frisk og dette gikk spesielt bedre i de periodene hesten sto på grønt.Hesten hadde på det lengste en peiode på 14 dager der den var symptom fri. Under disse peiodene ble hesten fremdeles holdt på streng diett og ingen ridning.

 

Hesten hadde den 23/8 hatt en lengre periode der den var ok og eier prøvde for første gang å sette rytter på hesten. Den påfølgende kvelden ble hesten dårlig og mognen etter døde hesten. Obduksjonsrapport er skrevet av Veterinær Z».

 

 

Veterinær X hevdet X tidligere hadde forsøkt å sende den samme e-posten. Rettsrådet svarte i e-post 16.08.17 at veterinær Xs e-post ikke var mottatt tidligere, og minnet samtidig om pålegget om å utlevere journal sendt X i brev av 03.02.17. Rettsrådet har etter det verken mottatt noen tilbakemelding eller fått tilsendt de etterspurte journalene.

 

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet vil innledningsvis bemerke at utgangspunktet for rådets vurderinger i enkeltsaker er veterinærens journalførte anamnestiske opplysninger, samt journalførte beskrivelser av undersøkelser, funn og behandlinger for det aktuelle kasus. Veterinærer har derfor en plikt til å fremlegge journal med vedlegg for rådet, jf dyrehelsepersonelloven § 32. Veterinær X har etter skriftlig anmodning og flere purringer ikke etterkommet rådets anmodning om fremleggelse av journal, og det foreligger heller ingen opplysninger fra veterinær X om hva som er årsaken til at pålegget ikke er etterkommet. Rettsrådet er derfor i foreliggende sak henvist til å vurdere saken ut fra de øvrige skriftlige opplysninger som foreligger i saken.

 

Rettsrådet må derfor legge eiers beskrivelse av dosering av legemiddelet suksibuzon (Danilone®) til grunn for vurderingene. Veterinær X har ikke imøtegått eiers opplysninger angående dosering av Danilone®.

 

Sykehistorie og beskrivelsen fra eier A tyder på at hesten har hatt smerter fra buken i en lang periode. Symptomene stemmer godt med det en ser etter bruk av enkelte antiinflammatoriske og smertestillende medisiner, spesielt etter bruk av fenylbutason. Suksibuzon metaboliseres til fenylbutason og oksyfenbutason, som ifølge felleskatalogens (2016-17) beskrivelse har sterk anti-inflammatorisk virkning. Suksibuzon er beskrevet i felleskatalogen som å ha «lavt ulcerogent potensiale». Ifølge veterinærmedisinsk litteratur er dette vist for ventrikkel, men ikke dokumentert for stortarm. Men det er beskrevet under kontraindikasjoner i felleskatalogen at stoffet ikke skal gis til dyr med risiko for gastrointestinale ulcerasjoner eller blødninger. Under bivirkninger står det følgende: «Etter langvarig bruk eller ved høye doser, kan gastrointestinale symptomer forekomme».

 

Islandshest regnes som en ponnirase (raser < 149 cm mankehøyde). Anbefalt dosering til ponni skal være 1 pose to ganger daglig i to dager, og deretter 1 pose daglig i 3 dager og eventuelt oppfølging med ½ pose daglig eller annenhver dag.

 

Rettsrådet har som nevnt ikke mottatt etterspurte journaler fra veterinær X. I den etterfølgende redegjørelsen som veterinær X ga i e-post 15.08.17, ga X heller ikke opplysninger om dosering av legemidler.

 

Ifølge eier As framstilling anbefalte veterinær X ham å gi hesten Danilone® med doseringen 2 poser 2 ganger daglig i én dag og deretter 1 pose to ganger daglig. Rettsrådet har ingen opplysninger om hvor lenge kuren skulle vare, eller hvor lenge den den faktisk varte, men rettsrådet anser det som sannsynlig at behandlingen ble seponert tre dager etter første behandling.

 

Dersom man legger eiers opplysning om veterinærens anbefalte doseringsregime til grunn, fikk hesten «E» dobbel dose den første dagen. Den andre dagen fikk den dosering tilsvarende det som er anbefalt for rasen, mens den fra og med tredje dagen igjen fikk det dobbelte av anbefalt dosering. Rettsrådet er av den oppfatning at den anbefalte dosering til en islandshest ikke kan anses forsvarlig, og vil være å anse som et brudd på allment aksepterte faglige normer. Det kan være økt risiko ved bruk av dette legemiddelet til ponni, og det er derfor svært viktig med riktig dosering og oppfølging av pasienten under behandling.

 

Det mangler vesentlige opplysninger om hesten ved igangsatt behandling og det har heller ikke lykkes å få ut opplysninger om den videre forløp fra veterinær X om dette kasuset. Det foreligger heller ikke journaler fra veterinærene Æ, Ø eller Å som kan belyse de kliniske symptomene eller behandlingen av hesten. Rettsrådet kan på dette sparsomme grunnlag ikke uttale seg om hvorvidt behandlingen i seg selv var årsak til at islandshesten utviklet betennelser og påfølgende perforerende sår til stortarmen, eller om det forelå en disposisjon på grunn av andre forhold.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ikke levert ut sine journaler på skriftlig oppfordring fra rettsrådet. Veterinær X har med dette ikke overholdt utleveringsplikten i dyrehelsepersonelloven § 32. Dersom journaler ikke er skrevet, er det brudd på dyrehelsepersonelloven § 24 andre ledd, jf journalforskriften §4.

 

Dersom eier As opplysning om veterinær Xs anbefalte dosering av legemiddelet Danilone® legges til grunn, har veterinær Xs behandling av hesten ikke vært forsvarlig, og forholdet vil være å anse som et brudd på dyrehelsepersonelloven § 23 nr. 3 om forsvarlig virksomhet.