SAK NR. 1664 HUND – SEDASJON AV VALP

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2017
Referansesaker:
HUND – SEDASJON AV VALP

Rettsrådet mottok i e-post den 02.02.17 fra eier A, en klage på veterinær X angående veterinærbehandling av en seks måneder gammel hund foretatt ved klinikk R. Grunnlaget for klagen var at valpen døde etter trekking av melketenner og vaksinasjon.

 

Bakgrunn

A, eier av «E», en langhåret chihuahua tispe, født 17.07.16 oppsøkte klinikk R den 01.02.17 kl 09.00 for vaksinering av hunden mot rabies. Ved den kliniske undersøkelsen før vaksinen skulle settes, oppdaget veterinær X persisterende hjørnetenner (canini) bilateralt både i overkjeve og underkjeve. Det ble ifølge journalen ikke funnet noe unormalt ved auskultasjon av hjerte og lunger, eller tegn på sykdom. Veterinær X anbefalte at hjørnetennene skulle trekkes så snart som mulig. Eier A samtykket, og klinikken hadde tid til å utføre inngrepet umiddelbart. Det er ikke oppgitt vekt på hunden i journalen, men veterinær X angir i sin etterfølgende redegjørelse datert 09.03.17: «Det ble gitt en lett sedasjon etter 1kg kroppsvekt Domitor 0,150 ml/Butador 0,050 ml subcut.». Etter 10 minutter ble hunden tatt inn og 0,2 ml lidokain intragingivalt ble fordelt på de fire hjørnetennene. Tennene ble trukket uten komplikasjoner, og inngrepet varte i ca. 10 minutter. Etter inngrepet ble det gitt rabievaksine (Rabisin®). Hunden ble hentet kl. 10.00. Den hadde da, ifølge veterinær Xs redegjørelse datert 09.03.17, «fine reflekser, begynte å løfte hode, men var fortsatt lett sedert. Ettersom hunden ikke hadde fått narkose, men kun lett sedasjon ble kunden ikke opplyst om risiko».

 

Eier A ringte klinikken etter noen timer og lurte på hvor lenge hunden skulle sove. Det kom fram under samtalen at eier A var i tvil om hunden pustet, og hun ble bedt om å komme tilbake på klinikken umiddelbart. Ved ankomst klinikken var hunden død, og rigor mortis var inntrådt. Veterinær X obduserte hunden på klinikken og konstaterte forstørret hjerte, blødninger i hjertesekken og hjerteserosa. Hunden ble sendt til Veterinærinstituttet neste dag etter eier As ønske. Obduksjonsrapporten fra Veterinærinstituttet konkluderte med bilateral hjertedilatasjon og hjerteinsuffisiens/sirkulasjonssvikt.

 

Eier A klager på at hunden ble sendt hjem sovende og stiller spørsmål ved at det ble gitt vaksine samme dag som sedasjon og tanntrekking.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet vil innledningsvis bemerke at sedasjon alltid innebærer en viss risiko. Veterinær X burde ha informert eier A om risiko ved sedasjon før hunden ble sedert. Rettsrådet mener det er kritikkverdig at slik informasjon ikke ble gitt.

 

Normal vekt på en voksen chihuahua er 1,5-3 kg (rasestandard i NKK), men en 6 mnd gammel hund vil normalt veie i underkant av dette, så veterinær Xs vektestimat på 1 kg var sannsynlig. Ved obduksjonen av hunden ble faktisk vekt funnet å være 1,8 kg. I Felleskatalogen er dosering av Domitor® angitt til 0,01-0,08 mg/kg, kombinert med andre sedativa og anestetika bør dosen reduseres med 50-90%. Anbefalt dosering med butorfanol (Butomidor®) er 0,1 mg/kg når det kombineres med sedativa (medetomidin). Dosering av de angitte legemidler kan dermed samlet sies å være høyere enn anbefalt til en hund som veier 1 kg. Basert på veterinær Xs journal og redegjørelse, samt opplyst vekt ved obduksjon, legger rettsrådet til grunn at hunden ikke ble veid. Rettsrådet finner det kritikkverdig at en så liten hund ikke ble veid før sedasjon, da dette er av betydning for å kunne dosere legemidler korrekt.

 

Eier A hadde ikke oppgitt at hunden hadde noen symptomer på hjertesvikt før undersøkelsen. Dilatasjon av hjertet gir ikke bilyd ved auskultasjon, og kan derfor være vanskelig å avdekke ved klinisk undersøkelse. Veterinær X kan derfor ikke lastes for at en underliggende hjertelidelse ikke ble oppdaget.

 

Etter rettsrådets oppfatning var det uforsvarlig av veterinær X å vaksinere hunden i sedert tilstand, da eventuelle bivirkninger kan kamufleres på grunn av sedasjonen.

 

Hunden burde ikke blitt sendt hjem sedert, selv om sedasjonen var lett. Den burde enten fått alfa2 antagonist (atipamezol) eller vært oppstallet på klinikken og overvåket til den var våken. Rettsrådet finner det kritikkverdig at hunden ble sendt hjem i foreliggende tilfelle.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ikke overholdt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet ved å vaksinere en hund i sedert tilstand, og deretter sende den hjem mens den fortsatt var sedert. Veterinær X burde også ha informert eier om risiko ved sedasjon. Rettsrådet finner at sistnevnte utgjør brudd på dyrehelsepersonelloven § 22 om opplysningsplikt til dyreeier.