SAK NR. 1665 HUND – TANNBEHANDLING

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2017
Referansesaker:
HUND - TANNBEHANDLING

Mattilsynet har i brev av 28.03.17 bedt Rettsrådet vurdere om veterinær X utøvde «forsvarlig virksomhet» da X foretok tannbehandling på en hund. I e-post 31.03.17 fra Mattilsynet v/ Y bes Rettsrådet også å vurdere om det foreligger grunnlag for å ilegge advarsel etter dyrehelsepersonelloven.

 

 

Bakgrunn

Hunden «E», Welsh corgi cardigan tispe, født 01.05.08, ble den 01.02.17 undersøkt av veterinær X ved klinikk R, på grunn av vond lukt fra munnen de siste ukene. Det ble påvist mye tannstein, periodontitt ved tann 108 og 109, samt en «blemme» ved 206. De tre tennene ble anbefalt trukket samtidig med tannrens, og veterinær X satte opp time påfølgende dag ved avdelingen i S (klinikk S). I en kortfattet journal fra besøket 02.02.17, er det beskrevet «Splittet og extraherte 109, 108 og 206. RP Metacam 2mg sid i 3-4 dgr.».

 

Om kvelden den 05.02.17 fikk hunden feber, og det er journalført en kontakt mellom veterinær X og eier A, der eier ble tilbudt å komme til klinikk S samme kveld, eller til klinikk R påfølgende dag. Ifølge journalen ble de enige om å møtes påfølgende dag.

 

Den 06.02.17 valgte eier A i stedet å oppsøke en annen klinikk, klinikk T, for å få en vurdering av tannbehandlingen som var utført på hunden. Det ble ifølge journal påvist rotrester på to av røttene til 108 (de kraniale), og disse ble planlagt fjernet. Den minste av rotspissene lot seg trekke. Ved fjerning av den største av de gjenværende røttene oppsto det blødning fra tannkjøttet, og trekking måtte avbrytes på grunn av blødningen. Rotresten ble forsøkt boret ut. Vevet rundt tannen ble beskrevet som «veldig infisert», og det ble besluttet å få infeksjonen under kontroll før videre behandling kunne gjennomføres. Eier fikk resept på antibiotika, klindamycin (Antirobe®), til etterbehandling av hunden. Hunden virket smertepåvirket hjemme, og den var derfor tilbake på klinikken samme dag for væskebehandling og behandling med smertestillende legemiddel buprenorfin (Vetergesic®).

 

Journaler og røntgenbilder fra veterinær X og fra klinikk T ble presentert for veterinær med spesialfelt odontologi, veterinær Z, ved klinikk U. Veterinær Z fant i sin vurdering datert 11.02.17 flere mangler ved journalen, blant annet den preoperative helseundersøkelsen, narkosemonitorering, varighet av inngrepet, og teknikk benyttet under selve tannbehandlingen. Veterinær Z konkluderte med at behandlingen ikke var korrekt utført ved klinikk R da det ble etterlatt to tannrøtter. Veterinær Z mente også at hunden måtte inn for ytterligere behandling med fjerning av siste del av rotrest fra tann 108.

 

Oppfølgende behandling ble utført av veterinær Z ved klinikk U den 21.02.17. Det foreligger en detaljert journal fra dette besøket, hvor gjenværende rotspiss fra 108 ble fjernet. Røntgenologisk ble det påvist skader på tann 107 og tann 205 («nabotenner» til de ekstraherte tenner 108 og 206). Veterinær Z angir i sin vurdering at disse skadene ble antatt påført av bor «muligens forårsaket med roterende instrument (tannbor)». Begge de skadede tennene ble trukket.

 

Hundens eier A hevder i sin epost til Mattilsynet den 22.02.17 at «veterinær X hadde boret i stykker to friske tenner/røtter da X behandlet «E» den 02.02.17», og klager på følgende forhold ved veterinær Xs behandling:

 

Tannrøntgen ble ikke foretatt før eller etter ekstraksjon den 02.02.17
Manglende klinisk undersøkelse før inngrepet
Dårlig belysning og utstyr forøvrig
Manglende intravenøs væsketilførsel under inngrepet
Utilfredsstillende narkose
Manglende antibiotikabehandling
Utilfredsstillende smertebehandling, i og med at hunden post operativt ble behandlet med kun NSAIDs

 

Rettsrådets vurdering

Rådet har ikke grunnlag for å uttale seg om i hvilken grad veterinær X foretok en grundig pre-anestetisk undersøkelse av hunden, men kan på generelt grunnlag si at en slik vurdering er nødvendig. Rådet har heller ikke informasjon om type belysning og utstyr, og det er kun eiers beskrivelse av mangelfull narkose som foreligger. Det er vanlig prosedyre at pasienter som skal gjennomgå omfattende tannbehandling, får intravenøs væsketilførsel, og det er kritikkverdig hvis slik behandling ikke ble gitt. Det er også kritikkverdig at veterinær X ikke har ført en anestesijournal.

 

Ved ekstraksjon av tenner er røntgenundersøkelse vesentlig, både for å kunne legge en optimal plan for ekstraksjonen, og for å bekrefte en vellykket ekstraksjon. Veterinær X har ikke journalført at X har foretatt en slik undersøkelse, og det er kritikkverdig.

 

Dersom ekstraksjonen ikke blir utført fullstendig, er det vesentlig at eier informeres, og at det planlegges en videre oppfølging. Veterinær X burde forstått at ekstraksjonen ikke var fullstendig, og dette er også kritikkverdig.

 

Behovet for antibiotikabehandling skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt skal det utøves en restriktiv holdning til bruk av antibiotika. Rådet har ikke grunnlag for å vurdere om det forelå indikasjon for slik behandling i dette tilfellet. Ekstraksjon av tenner med flere røtter er en invasiv og smertefull prosedyre, og peri- og postoperativ smertebehandling bør innebære bruk av smertestillende/betennelsesdempende legemidler. Veterinær X foreskrev NSAIDs postoperativt, og dette anses som adekvat i dette tilfellet.

 

Ekstraksjon av tenner fordrer en høy grad av aktsomhet i forhold til nærliggende, intakte tenner. Veterinær Z sin undersøkelse den 21.02.17 avdekket skade på tennene 107 og 205, og han fant grunnlag for å trekke disse. Rådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å påstå at de beskrevne skadene på tann 107 skjedde under behandling hos veterinær X den 02.02.17. Oppfølgende behandling ved klinikk T den 06.02.17 gjaldt tann 108 på høyre side i overkjeven, således har både veterinær X og veterinær ved klinikk T benyttet roterende instrument nær tann 107. Rettsrådet har derfor ikke mulighet til å fastslå hvem som har forårsaket skaden på tann 107. Trekking av tann 206 (venstre side i overkjeven) ble foretatt av veterinær X, og eventuell skade på 205 fra roterende instrument må med høy sannsynlighet tilskrives behandlingen utført av veterinær X.

 

Veterinær Xs behandling av hunden «E» i forbindelse med ekstraksjon av tenner var etter Rettsrådets vurdering kritikkverdig på flere punkter, og veterinær X har med det ikke overholdt kravet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3 om å sikre kvaliteten på sine tjenester.

 

Rettsrådet er særskilt bedt om å vurdere om dette i foreliggende sak bør medføre ileggelse av advarsel etter dyrehelsepersonelloven § 34. Etter rettsrådets vurdering er dette en enkeltsak der de kritikkverdige forhold ikke er av en slik alvorlighetsgrad at det gir grunnlag for advarsel.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ikke overholdt kravet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3 om å sikre kvaliteten på sine tjenester.

 

Etter rettsrådets vurdering gir ikke forholdet grunnlag for ileggelse av advarsel etter dyrehelsepersonelloven § 34.