SAK NR. 1666 HUND – TUMOR BAKBEN

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2017
Referansesaker:
HUND - TUMOR BAKBEN

Rådet mottok i e-post fra eier A datert 23.04.17 en klage på veterinærbehandling av hennes hund ved klinikk R.

 

Bakgrunn

Saken gjelder behandling av hunden Cavalier King Charles Spaniel, «E», f.02.05.10. Eier A oppdaget en kul på undersiden av høyre bakben til side for den store tredeputen. Det var ellers ingen symptomer, men eier A tok hunden med til dyreklinikk S den 29.11.16 for undersøkelse.

 

Kulen som lå caudolateralt for hovedtredeputen, var bløt og hårløs, målte 1,2 x 0,8 cm og tok opp plass interdigitalt. Det ble tatt finnålsaspirat. Det ble ifølge journal av 29.11.16 ikke funnet bakterier i kulen, kun blod, som ble sendt til mikrobiologisk undersøkelse. Mikrobiologisk undersøkelse av aspiratet viste rikelig med bakterier i blandingsflora dominert av stafylokokker. Hunden ble behandlet med antibiotikum klindamycin (Antirobe®) basert på resistensmønsteret for bakterien, samt med NSAID robenakoksib (Onsior®).

 

Videre plan var kilebiopsi av tumor, og finnålsaspirat av den forstørrede regionale lymfeknute. Prøvene tatt 20.12.16 ble sendt Focus Veterinary Histopathology Lab (FVHL), som svarte følgende: «Spindle cell tumor of canine soft tissue, grade 3 (poorly differentiated)». FVHL beskrev prognosen som infiltrativ av natur, og at det forelå mulighet for recidiv og metastase hvis kulen ikke ble fjernet i sin helhet. FVHL kommenterte videre at litteraturen ikke gir entydige råd om behandling. Finnålsaspirat av lymfeknuten kunne ikke avdekke at det hadde skjedd noen regional metastasering.

 

Poten ble bandasjert etter uttak av kilebiopsi. I tekstmelding den 22.12.16 fra veterinær X ved klinikk S ble eier A informert om etterbehandling og legemiddelbruk. Ved kontroll den 28.12.16 hadde såret sprukket opp, og det forelå tegn til infeksjon. Sårbehandling og bandasjering ble utført, og antibiotikavalget ble endret fra amoksicillin (Clamoxyl®) til amoksicillin/klavulansyre (Synulox®). Sårkontroll ble utført 29.12.16, 30.12.16 og 02.01.17. Henvisning og rekvisisjon ble sendt klinikk R for ny operativ behandling og eventuelt kjemoterapi.

 

Hunden ble undersøkt ved klinikk R den 04.01.17 av veterinær Y. Eier A hadde en samtale med veterinær Y om prøveresultatene som forelå fra klinikk S, samt om røntgen av thorax tatt ved klinikk R, der det ikke kunne påvises spredning av svulstvev til lunger. Veterinær Z, som skulle utføre operasjonen, deltok også i samtalen og forklarte rekonstruksjonsmetode med eventuell fjerning av tå nr to og tre om nødvendig. Eier A samtykket i at operasjonen skulle utføres.

 

Operasjonen ble utført den 04.01.17. Planen for operasjonen er journalført i form av fotografi med påtegning. Såret ble lukket og bandasjert. Under operasjonen ble tå nr to fjernet, samt 1/3 av den store tredeputen. I tillegg ble den popliteale lymfeknuten fjernet for å se om svulsten hadde spredd seg. Tumorvev og lymfeknute ble sendt til laboratoriet IDEXX for histologisk vurdering. Hunden ble sendt hjem dagen etter operasjonen og eier ble gitt ovennevnte informasjon skriftlig. Kontroll og bandasjebytte ble utført flere ganger i januar 2017 (05.01, 10.01, 14.01. 20.01 og 30.01).

 

Første prøvesvar fra IDEXX forelå den 19.01.17. I journalen fra kontrollen den 30.01.17 utført av veterinær Z ble det notert at histologisvaret var kommet tilbake, og at det ifølge dette ikke var noen tegn til malignitet i kulen som var fjernet. Veterinær Y skulle følge opp dette med eier A.

 

Prøvene fra IDEXX ble videre analysert på oppfordring fra veterinæren og neste prøvesvar forelå 20.02.17. Endelig prøvesvar forelå først den 06.03.17. Det er journalført en kontakt mellom eier og veterinær Y den 09.02.17 der det ble opplyst det det ikke ble funnet tumorceller i det foreløpige prøvesvaret.

 

Eier A var ikke fornøyd med hundens utvikling ved kontroll den 09.03.17. Hunden var ikke halt, men huden var irritert og overfølsom i operasjonsområdet. Dersom dette ikke bedret seg ved bruk av robenakoksib (Onsior®), skulle en prøve medisinering med gabapentin (Neurutonin®) mot nevrogene smerter.

 

Veterinæren har i sin etterfølgende redegjørelse til rettsrådet av 30.05.17 gitt uttrykk for at informasjonen som ble gitt til eier kunne ha vært bedre.

 

Eier A klager på manglende kontakt og informasjon vedrørende de nye prøvesvarene, og at det tok for lang tid før endelig prøvesvar ble forelagt henne. Ut fra eier As klage kan det synes som at hun hadde misforstått omfanget av operasjonen. Hun hevder at det ble fjernet deler av hundens bakben i stedet for kun tå nr to og 1/3 av tredeputen som beskrevet i veterinærens journal av 04.01.17.

 

 

Rettsrådets vurdering

Etter rettsrådets vurdering er det gjennomført en adekvat operasjon ut i fra de kliniske funn og prøvesvaret fra klinikk S. Det synes ikke som det er foretatt unødvendig fjerning av vev. Uavhengig av om det var påvist ondartet vev eller ikke, forelå det indikasjon for kirurgisk fjerning av denne kulen, siden det ikke var noen effekt av medikamentell behandling.

 

Det at det ikke var samsvar mellom histologisk funn etter biopsi og fjernet vev ved operasjon, er vanskelig å forklare og beklagelig for både eier og veterinærer. Da er det desto viktigere å kommunisere godt med eier og ta seg god tid til å forklare hva som kan ha skjedd og ikke minst forsøke å svare på eiers spørsmål. Rettsrådet er av den oppfatning at informasjonen til eier underveis i påvente av endelig prøvesvar ikke har vært optimal. Veterinæren har i sin etterfølgende redegjørelse til rettsrådet også erkjent dette. Etter rettsrådets vurdering var informasjonen imidlertid ikke så mangelfull at det kan anses som brudd dyrehelsepersonelloven § 22 om opplysningsplikt.

 

 

Konklusjon

Veterinærenes behandling av hunden har vært forsvarlig. Veterinærens informasjon til eier i påvente av endelig prøvesvar var ikke optimal, men likevel ikke så mangelfull at det kan anses som brudd dyrehelsepersonelloven § 22 om opplysningsplikt.