SAK NR. 1677 KATT – NYRESVIKT – MEDISINERING

Kategori:
 
Dyr:
Katt
År:
2018
Referansesaker:
KATT – NYRESVIKT - MEDISINERING

Rettsrådet mottok et brev datert 19.05.17 fra eier A med klage på veterinærbehandling av hans katt ved klinikk R.

 

 

Bakgrunn

«E», kastrert hannkatt, rase toyger, født 2013, ble ifølge redegjørelse fra veterinær X ved klinikk R den 19.04.17 brakt til klinikk R fordi den hadde lite urin, og hadde smerter ved forsøk på urinering. Katten ble behandlet poliklinisk med amoxicillin (Clamoxyl vet ®) og meloksikam (Metacam®). Det ble tatt blodprøve som viste at katten verken var dehydrert eller hadde tegn på nyrepåkjenning.

 

Eier A kom tilbake den 20.04.17, fordi katten hadde forverrede symptomer. Ifølge veterinær X var kattens blære obstruert, siden den ikke hadde urinert etter besøket på klinikken kvelden før. Katten ble sedert og deretter kateterisert slik at blæren ble tømt. Den ble videre væskebehandlet med Ringer acetat IV, samt anibiotikum (ampicillin – Pentrexyl®), NSAID (meloksikam – Metacam®) og buprenorfin (Vetergesic®). Det ble ikke tatt blodprøve.

 

Dagen etter, den 21.04.17, ble kateteret fjernet, og katten fikk i tillegg resept på terazofin(Sinalfa®), meloksikam og antibiotikum amoxicillin. Eier A fikk med skriftlig informasjon om diagnostikk og behandling av lidelsen FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease). Eier A fikk også beskjed om å ha lav terskel for å komme tilbake til klinikken ved tegn på forverring.

 

I de påfølgende dagene ble katten gradvis slappere. Den 26.04.17 ble den brakt inn til klinikk S, der det raskt ble konstatert at katten hadde akutt nyresvikt. Den ble henvist tilbake til klinikk R. Katten ble innlagt til tilstanden hadde forbedret og stabilisert seg. Den ble utskrevet den 01.05.17.

 

Eier A hevder at katten fikk nyresvikt som følge av behandling med NSAID meloksikam (Metacam®), og at dette legemiddelet var kontraindisert hos en katt med urinveisobstruksjon. Eier A hevder katten heller skulle vært behandlet med et annet NSAID, nemlig robenakoksib (Onsior® vet).

 

Eier krever at kostnadene til behandling av katten dekkes av klinikk R.

 

 

Rettsrådets vurdering

I Norge er det to NSAIDs som har markedsføringstillatelse til katt; meloksikam og robenakoksib. Meloksikam er i Felleskatalogen angitt med tre ulike initialdoser avhengig av indikasjon, deretter samme vedlikeholdsdosering som er 0,05 mg/kg. Det er ikke angitt noen maksimal behandlingsvarighet. Bivirkninger er angitt som gastrointestinale og/eller nyresvikt. Robenakoksib (Onsior® vet) foreligger både som injeksjonsvæske og tabletter. Det er angitt seks dagers maksimal varighet av behandling, og bivirkninger er hovedsakelig angitt som gastrointestinale, og med nyretoksisitet som en følge ved overdosering. Robenakoksib er et COX-2 selektivt NSAID, mens meloksikam er et uselektivt NSAID. Cox-2 selektive NSAID har potensiale til å gi færre bivirkninger fra gastrointestinalkanalen, men i henhold til faglitteratur er det ikke støtte for at de er ulike med hensyn på muligheten for nyretoksisitet.

 

Etter rådets mening kan behandlende veterinær ved klinikk R ikke kritiseres for at katten ble behandlet med NSAID meloksikam i stedet for robenakoksib. Nyresvikt som følge av behandling med meloksikam er en sjelden bivirkning, og kunne også ha oppstått dersom katten hadde blitt behandlet med robenakoksib. Rettsrådet har ikke grunnlag for å kunne vurdere hva som kan ha forårsaket nyresvikten hos katten.

 

Rettsrådet tar ikke stilling til økonomiske forhold mellom partene.

 

 

Konklusjon

Behandlende veterinær kan ikke kritiseres for at katten ble behandlet med NSAID meloksikam i stedet for robenakoksib. Behandlingen av katten var dermed ikke i strid med forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23.