SAK NR. 1685 HUND – TANNBEHANDLING

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2018
Referansesaker:
HUND - TANNBEHANDLING

Mattilsynet avdeling R oversendte i brev av 14.03.18 en klage på veterinær X i forbindelse med Xs behandling av tannbetennelse hos en hund. Mattilsynet har opprettet tilsynssak mot veterinær X og ber om rettsrådets vurdering etter dyrehelsepersonelloven § 13 om utøvelse av virksomhet, § 23 om forsvarlig virksomhet, samt § 22 om opplysning til dyreeier.

 

 

Bakgrunn

Mattilsynet mottok en klage fra hundeier A mot veterinær X ved klinikk S. Klagen omhandler veterinær X behandling av eier As hund, «E», hannhund, engelsk cocker spaniel f 16.10.2001, fra april til november 2016. En del av klagen omhandler også fjerning av en nyre i 2013.

 

Hunden ble behandlet av veterinær X for tannkjøttbetennelse den 20.04.16. Journalen fra tannrens denne dato beskriver de kliniske funn svært knapt: «…tannsten….rask behandling..gitt 30 ml iv…..». Eier A beskriver i sin redegjørelse av 06.11.17 at hun i etterkant av besøket meldte sin bekymring for rødt tannkjøtt til veterinær X. Hunden var inne til ny helsesjekk den 20.05.16 uten at det er anmerket noe avvik vedrørende tannkjøtt i veterinær Xs journal. Hunden var også inne til sjekk 19.07.16 uten at det er ført noen skriftlig opptegnelse vedrørende undersøkelse, diagnose eller behandling på klinikken. Høsten 2016 er det fra august til november journalført 10 veterinærbesøk.

 

Ifølge veterinær Xs journal av 25.08.16 hadde hunden tannkjøttbetennelse, og sprekk i tann (ut fra journal antas dette å være tann 209), som nødvendiggjorde narkose for fjerning av den sprukne tannen og en hjørnetann. Veterinær X har påpekt «uttalt periodontitt» i journalen, og det ble funnet grunn til å trekke tann 104 i tillegg til 209. Hunden fikk ifølge eier etterbehandling med «penicillin» i 10 dager. I veterinærenes journal er det angitt fem dager med klindamycin (Antirobe® kapsler). Etter dette ser det ut som hunden fikk engangsinjeksjoner med amoxicillin/klavulansyre (Synulox®) og betennelsesdempende kortison (prednisolonacetat) da den var inne til væskebehandling, samt bredspektret langtidsvirkende antibiotika cefalexin (Convenia ®) siste gang. Hunden var ifølge eier A dårlig på grunn av ettervirkning av narkosen, og eier hevder at hun hadde motsatt seg bruk av narkose i forbindelse med tannfjerning. Eier A var også bekymret for mye bruk av kortison og for tidlig avsluttet antibiotikabehandling. Hunden hadde blant annet hatt mørk avføring som eier tilskrev blod i mage/tarmkanalen, og den hadde kastet opp.

 

Den 16. 11 oppsøkte eier klinikken med hunden. Den var da slapp og dårlig. Ifølge journal behandlet veterinær X hunden med intravenøs væske. Veterinær X har journalført: «vi venter og ser», «eier tar selv ansvar», og «siste forsøk».

 

Den 17.11.16 oppsøkte eier klinikk S med ønske om avlivning av hunden, fordi hun mente den led. Avlivning ble ifølge eier A avvist av veterinær X som ville vente til neste dag, og sendte dem hjem med hunden.

 

Eier A tok med seg hunden hjem, men kontaktet klinikk S på nytt etter hjemkomst, og fikk time hos veterinær Y på ettermiddagen. Hunden ble da avlivet. Det foreligger ikke journal fra veterinær X, men ifølge veterinær Ys journal beskrives bl. a. «Eier A er kl. 14.45 ikke klar for avlivning. Hele familien er med. Ombestemmer seg selv om veterinær X synes det var riktig å avlive.. Vil ta med hunden hjem for å se.» Det er også journalført at veterinær Y «synes det var riktig å avlive».

 

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet vil innledningsvis bemerke at veterinær X journalføring tidvis er svært mangelfull. Rettsrådet finner at dette er et alvorlig brudd på kravene til journalføring i journalforskriften § 4.

 

Det at veterinær X ved flere konsultasjoner ikke har notert sine vurderinger av kasus i journalen, medfører at det er vanskelig for rettsrådet å vurdere om Xs behandling har vært innenfor forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Klage på tannkjøttbetennelse etter tannbehandling 20.04.2016
Rettsrådet mener at det er ikke er god praksis å innlede antibiotikabehandling etter ordinær tannrens med mindre det avdekkes forhold som gir indikasjon for antiinfektiv behandling. Journalen fra tannrens den 20.04.16 er mangelfull når det gjelder beskrivelse av de kliniske funn. Rådet har derfor ikke godt nok grunnlag for å uttale seg om tannkjøttstatus ved denne undersøkelsen eller om det forelå indikasjon for antibiotikabehandling. Ved etterfølgende besøk i mai, juni og juli har ikke veterinæren journalført noe informasjon om tannkjøttstatus.

 

Klage på narkose ved besøket 25.08.2016
Eier A skriver i sin redegjørelse at bakgrunnen for dette besøket var at de oppdaget en «knekt tann». Ut ifra journalen må dette ha vært tann 209. Veterinær X har påpekt «uttalt periodontitt», og det ble funnet grunn til å trekke 104 i tillegg til 209. Denne type behandling må skje under full narkose. Rettsrådet mener det burde vært foretatt en preanestetisk undersøkelse. Det er ikke journalført hvorvidt dette har blitt gjort. Ved den type skade på tennene som er beskrevet, ville alternativet til narkose og tanntrekk være avliving. Rådet har derfor ikke grunnlag for å si at det var kritikkverdig av veterinær X å legge hunden i narkose.

 

Behandling med antibiotika i 10 dager etter et slikt inngrep er indisert dersom det foreligger infeksjon.

 

Rådet har ikke grunnlag for å hevde at langvarig, «undervurdert» tannkjøttbetennelse etter besøket 20.04.16 har hatt innvirkning på skaden på tann 209.

 

 

Klage på at veterinæren ikke hjalp hunden med eutanasi ved det første besøket 17.11.16
Det er uenighet mellom eier A og veterinær X om anbefalinger omkring avlivning av hunden på avlivningsdagen, og med hensyn til hva som er riktig framstilling blir det dermed ord mot ord. Eier A mener at veterinær X ikke ville avlive da de var der første gang. Veterinær Y har journalført at eier A ikke var klar for avlivning ved første konsultasjon. Det er journalført 16.11.16 «siste forsøk» noe som kan tolkes dit hen at veterinær Y mente det var på tide å avslutte hvis ikke bedring.

 

Den mangelfulle journalen beskriver ikke en klinisk tilstand som tilsier at veterinær X ikke ga nødvendig nødhjelp ved første besøket denne dagen. Rådet har derfor ikke grunnlag for å uttale at veterinær X har opptrådt kritikkverdig.

 

Eiers klage knyttet til nyrestein/fjerning av nyre
Rettsrådet har valgt å ikke vurdere eiers klage knyttet til nyrestein/ fjerning av nyre hos hunden tilbake i tid da det ikke foreligger journaler med tilstrekkelig informasjon fra disse besøkene, og ikke anses å ha relevans for hundens tilstand på avlivningsdagen.

 

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X kan kritiseres for svært mangelfull og til tider fraværende journalføring. Ettersom veterinær X ved flere konsultasjoner ikke har notert sine vurderinger av kasus i journalen, er det vanskelig for Rettsrådet å vurdere om veterinær X har opptrådt i samsvar med forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Rettsrådet finner at den mangelfulle journalføringen utgjør et alvorlig brudd på kravene til journalføring i journalforskriften § 4.