SAK NR. 1689 HUND – LIVMORBETENNELSE (PYOMETRA)

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2018
Referansesaker:
HUND – LIVMORBETENNELSE (PYOMETRA)

Mattilsynet ba i brev datert 07.05.18 om en uttalelse fra rettsrådet i tilsynssak mot veterinær X. Bakgrunnen for henvendelsen er at Mattilsynet har mottatt en klage på veterinær Xs behandling av en hund med pyometra. Rådet anmodes om å vurdere om veterinær X ved behandlingen av hunden har utøvd sin virksomhet på forsvarlig måte i hht § 13 og § 23 i dyrehelsepersonelloven. Veterinær X er tidligere ilagt to formelle advarsler for brudd på dyrehelsepersonelloven § 23 og § 14, og kravet til journalføring i journalforskriften.

 

 

Bakgrunn

Eier A, eier av Staffordshire bull terrier tispe «E» født 13.04.13, har klaget på veterinærbehandling utført av vakthavende veterinær X ved klinikk R. Eier A kontaktet vakthavende veterinær X den 06.08.17 kl. 21.30, fordi hennes hund hadde blitt gradvis slappere i løpet av dagen. Veterinær X opplyste at veterinær X ikke kunne komme til klinikken før etter en time. Eier A valgte å dra til klinikk R og vente utenfor, og hun opplyser i sin klage at hunden ble gradvis slappere, med bleke slimhinner. Kroppstemperaturen var målt hjemme til 39,7oC. Hun uttrykker i brev til Mattilsynet at hun opplevde ventetiden som unødig lang.

 

Da veterinær X ankom klinikk R etter ca. en time, undersøkte veterinær X hunden klinisk og fant ifølge journal at kroppstemperaturen var 40,8°C, og at hunden var «Litt slapp». Det er videre journalført at slimhinner var u.a., det var ingen utflod, men «buken stor, med store strukturer». Ultralyd bekreftet forstørrede uterushorn, ca. 3 cm i diameter, fylt med væske. I veterinær Xs redegjørelse i ettertid (30.04.18) opplyser X at X ikke vurderte dette som et kasus for hasteoperasjon. Det ble i stedet igangsatt medisinsk behandling med injeksjon aglepriston (Alizin®), samt antibiotika, amoksicillinmikstur (Imacillin®). Det er ikke journalført om antibiotikabehandlingen ble igangsatt i tilslutning til konsultasjonen. Ifølge eier A skulle hunden inn til fornyet injeksjon med Alizin® påfølgende dag og hun fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med videre oppfølging samme kveld. Veterinær X skriver i sin etterfølgende redegjørelse at hunden ville tåle en operasjon langt bedre etter denne innledende behandlingen. Det er ikke journalført plan for videre behandling av hunden.

 

I sin klage opplyser eier A at hun motsatte seg dette behandlingsregimet, og at hun ønsket hunden hasteoperert, men at veterinær X ikke etterkom dette ønsket. Hunden ble dårligere mot natten, og eier valgte å oppsøke klinikk S. Ved ankomst der ble hunden undersøkt av veterinær Y. Det er journalført at kroppstemperatur ble målt til 41,3oC, påvist bleke slimhinner, kapillærfylningstid 3 sekunder og påkjent allmenntilstand. Hunden ble operert for lukket pyometra og restituerte godt etter operasjonen.

 

 

Rettsrådets vurdering

Eier A uttrykker i brev til Mattilsynet at hun opplevde ventetiden som unødig lang. Rettsrådet har ikke grunnlag for å si at responstiden var unødig lang i dette tilfellet.

 

Veterinær Xs journal er meget mangelfull når det gjelder hundens kliniske tilstand ved ankomst, hvilke faglige vurderinger som ble gjort, og hvilken plan som ble lagt for videre behandling. Dette er i strid med dyrehelsepersonelloven § 24 og journalforskriften § 4.

 

Ifølge journalen var kroppstemperaturen stigende, fra 39,7°C hjemme, til 40,8°C på klinikken, og ifølge eier hadde hunden fått forverret allmenntilstand med tiltagende slapphet. Ultralyd avdekket en lukket pyometra med tydelig fylte uterushorn. Begge forhold øker alvorligheten av tilstanden, og burde senket terskelen for hasteoperasjon. Kirurgisk behandling med fjerning av eggstokker og livmor, ovariehysterektomi (OHE), er den adekvate behandling for denne tilstanden.

 

Veterinær X valgte medisinsk behandling. Ifølge eier As redegjørelse av 08.09.17 ble det planlagt ny injeksjon med Alizin® påfølgende dag. Rettsrådet har ikke informasjon om hvilken plan veterinær X hadde videre for hunden.

 

Etter rettsrådets mening kan medisinsk behandling bare være aktuelt dersom hunden har relativt god allmenntilstand, er relativt ung, og det et ønske om å beholde reproduktiv evne, samt andre bakenforliggende forhold.

 

Rettsrådet kan ikke se at det var grunnlag for å velge medisinsk behandling som førstevalg i stedet for kirurgisk behandling hos denne hunden. Hunden, som var allment påkjent med høy feber, og som hadde fått diagnostisert lukket pyometra, burde ha blitt operert samme kveld grunnet stor risiko for sepsis og ytterligere forverring av tilstanden. Veterinær X burde derfor selv ha operert hunden eller sørget for henvisning til klinikk som kunne gjennomført en operasjon.

 

Rettsrådet finner dermed at den valgte behandlingen var kritikkverdig og et brudd på dyrehelsepersonelloven § 13 og § 23 om forsvarlig virksomhet.

 

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ved sin behandling av hunden brutt forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven §§13 og 23. Veterinæren har også brutt kravene til journalføring i dyrehelsepersonelloven § 24 og journalforskriften § 4.