SAK NR. 1694 HUND – MAGEDILTASJON / MAGEDREINING

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND – MAGEDILTASJON / MAGEDREINING

Hundeeier A har i e-post av 22.06.18 rettet en henvendelse til rettsrådet i forbindelse med undersøkelse og behandling av hennes hund. Klagen gjelder behandling av hennes hund foretatt av veterinær X ved klinikk R om kvelden den 13.05.18.

 

Bakgrunn

Hunden, en Leonberger tispe, «E» født 16.04.12 hadde fått i seg pizzaskorper, matrester og kyllingben. Etter noe tid viste den tegn til uro og ubehag, og etterhvert oppsto brekninger/brekningsadferd. Eier A mistenkte magedreining, og da symptomene økte i intensitet, kontaktet hun sin veterinær Y ved klinikk S. På bakgrunn av informasjonen som ble gitt, anmodet veterinæren om at eier A kontaktet klinikk R siden de ikke hadde ressurser til å utføre en eventuell operasjon ved klinikk S.

 

Hunden ble brakt til klinikk R den 13.05.18 ca. kl. 20.40, og ble der undersøkt av veterinær X. Det ble tatt røntgenbilder av buk som viste utspilt, gassfylt magesekk, samt mye gass i tarmene. Ifølge journalen forelå det «Moderat spent buk. Fine slimhinner. Har prøvd å brekke seg en gang». «Rtg: En del gass i ventrikkel, sammen med kyllingben. Mye gass videre i tarm, kan ikke se passasjehindringer». Rettsrådet er forelagt papirkopi av to røntgenbilder av buk i sideleie. Journalen er kortfattet, og mangelfull med hensyn til øvrige kliniske parametre. Det ble ikke gjort forsøk på å legge ned magesonde. Hunden ble sendt hjem etter behandling med smertestillende middel buprenorfin (Vetergesic® vet.), et opioid med langtidsvirkende effekt, samt anbefaling om å gi flytende parafin, Zoolac™, og mosjon. Utover natten ble hunden dårligere og mer smertepreget, og eier brakte den inn til klinikk R på nytt.

 

Veterinær X tilkalte sin kollega, veterinær Z, natten til den 14.05.18. Etter et mislykket forsøk på å føre ned magesonde, ble det besluttet å operere hunden. Ifølge journalen journalnr. 82018 forelå en «Ventrikkeldilatasjon». Journalen fra operasjonen er mangelfull, men det beskrives at «Ventrikkel åpnet og tatt ut en del kyllingbein, deretter skylt via sonde. Curvatura major sydd fast i høyre flanke med Vicryl 1.» Det foreligger ikke beskrivelse av evt. dreining av magesekken, ikke beskrivelse av miltens leie, eller detaljer rundt anestesi og overvåkning. Eier ble bedt om å hente hunden ca. kl. 08.00, men på dette tidspunktet var hundens allmenntilstand så dårlig at klinikken ønsket videre oppstalling for observasjon. Etter ca. tre timer ble det besluttet å åpne buken hos hunden på nytt. I innledningsfasen av denne operasjonen døde hunden. Journalføringen rundt dette er svært mangelfull. Det er journalført «En antar døden skyldes sirkulasjonssvikt og sjokkutvikling som følge av akutt abdomen».

 

I etterfølgende redegjørelse av 03.09.18 fra veterinærene X og Z beskrives første operasjon nærmere. Det ble ikke observert noen tydelig dreiningsfure, og fokus var evakuering av gass og mageinnhold, samt fiksering av magesekken til bukvegg. Det utelukkes ikke at det forelå en begynnende dreining, men at magesekken falt tilbake i normalt leie under evakuering av innhold.

 

Hundeeier eier A klager på at hun ikke ble tatt nok på alvor ved første konsultasjon, og at det ikke ble gjort forsøk på å føre ned magesonde på dette tidspunktet. Hun mener det burde vært foretatt et inngrep ved det første besøket for å sy fast magesekken. Videre anfører hun at hun reiste hjem om kvelden søndag den 13.05.18 «med en svært syk hund som viste tydelige tegn på alvorlig tilstand og var i en nødsituasjon».

 

Rettsrådets vurdering

Magedilatasjon/magedreining (VD/VT) er en akutt livstruende tilstand. Leonberger er en rase/størrelse hvor VD/VT forekommer. Ved undersøkelse av en pasient med de beskrevne symptomer må fokus rettes mot anamnese, allmenntilstand, kliniske funn samt røntgenfunn. Ved magedilatasjon av betydning foreligger det en økt risiko for videre utvikling til magedreining. De forelagte røntgenbildene viser betydelig gassutspilt magesekk, samt betydelige mengder gass i tarm. Ut ifra magesekkens konturer på bildet kan det ikke utelukkes at det forelå en begynnende dreining.

 

Journalen er mangelfull, men ut fra de få foreliggende opplysninger forelå det etter rådets mening en klar indikasjon for å forsøke å føre ned magesonde den 13.05.18. Rådet mener det er kritikkverdig at dette ikke ble gjort. Evakuering av gass via passasje til magesekken ville ha kunnet forebygge utvikling av dreining. Dersom det ikke var passasje av sonde til magesekk, ville operasjon vært indisert på dette tidspunktet. Vanligvis er intravenøs væskebehandling indisert ved slike kliniske tilstander. På bakgrunn av mangelfull journalføring kjenner ikke rådet til den kliniske tilstanden hos hunden og hvilket behov som forelå for væskebehandling. Det var uforsvarlig å sende hunden hjem med en uavklart tilstand.

 

Rettsrådet har ikke grunnlag for å hevde at hunden burde vært operert for fiksering av magesekk utelukkende på bakgrunn av røntgenfunn om kvelden den 13.05.18.

 

Journalene fra operasjonene den 14.05.18 er mangelfulle, og informasjonen om pre-operativ status, gjennomføring av anestesi og postoperativ status er svært mangelfull. Dette er kritikkverdig, og ikke i samsvar med kravene til journalføring i dyrehelsepersonelloven § 24 andre ledd, jf journalforskriften § 4.

 

I forbindelse med operasjonene den 14.05.18 beskrives behandling med et kortikosteroid, hydrokortison (Solucortef®), to ganger og et NSAID, robenacoxib (Onsior®), en gang. Dose og administrasjonsvei er ikke oppgitt. Hunder som har magedreining, har påkjent sirkulasjon, er i fare for å utvikle sjokk, og kan ha sirkulasjonsforstyrrelser i magesekken. Faren for bivirkninger av NSAIDs og kortikosteroider er derfor større, og generelt er det ikke anbefalt å administrere disse legemiddelgruppene samtidig. Det er ikke oppgitt noen indikasjon for hydrokortison behandling. Rådet finner at veterinærenes bruk av legemidler ikke var forsvarlig i henhold til § 23 i dyrehelsepersonelloven.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X sin undersøkelse, behandling og oppfølging ved første konsultasjon den 13.05.18 var mangelfull og ikke i samsvar med kravene til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Legemiddelbruken i tilslutning til operasjonene den 14.05.18 er ikke i henhold til allment aksepterte faglige normer i dette tilfellet. Veterinærene X og Z har med dette ikke handlet i samsvar med kravene til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Journalene både fra den 13.05.18 og fra operasjonen den 14.05.18 er mangelfulle, og dermed ikke ført i samsvar med kravene i journalforskriften § 4, jf. dyrehelsepersonelloven § 24 annet ledd.