SAK NR. 1695 HUND – KORSBÅNDSSKADE

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND – KORSBÅNDSSKADE

Rettsrådet har fått oversendt saken fra hundeeier A i epost datert 08.08.18. Hennes hund ble operert for korsbåndskade ved klinikk R etter henvisning fra klinikk S. Operasjonen forløp uten problemer, men ca. to måneder etter operasjonen ble hunden avlivet på grunn av betydelig nedsatt funksjon i det opererte beinet. Eier klager på operasjon av hunden utført av veterinær X ved klinikk R

 

Bakgrunn

Eier A oppsøkte klinikk S den 21.12.17 grunnet halthet i høyre bakben på sin hund «E», rottweiler, hannhund, født 20.04.13. Ved denne undersøkelsen ble det journalført halthet knyttet til høyre kne med mistanke om korsbåndskade, men at hunden ikke lot seg undersøke nærmere for å verifisere diagnosen. Behandling ble igangsatt med et smertestillende og betennelseshemmende legemiddel (NSAID) robenakoksib (Onsior®) i 14 dager. Det er ved klinikk S videre journalført at eier var i telefonisk kontakt med veterinær på grunn av hevelse i benet. Veterinæren anbefalte sedasjon og røntgenundersøkelse av hunden.

 

Ved neste journalførte besøk ved klinikk S den 27.03.18, var det uttalt halthet på høyre bakben, og hunden ble sedert for nærmere undersøkelse. Det ble påvist skuffebevegelse i kneleddet og etter røntgenundersøkelse var konklusjonen at det forelå skade på korsbånd. Det ble anbefalt operasjon av hunden. Eier A kontaktet selv klinikk R, og den 17.04.18. ble hunden operert med TPLO-teknikk av veterinær X. Operasjonen forløp normalt. Det ble utlevert skriftlig informasjon om selve operasjonen, samt detaljert veiledning i postoperativ oppfølging, kontroller og opptrening.

 

Den 24.04.18 oppsøkte eier klinikk S for kontroll. Det forelå noe hevelse i beinet, med puss fra et sår nedenfor operasjonssåret. Ved røntgenundersøkelse ble det ikke funnet avvik i knokkelstruktur eller implantat. Antibiotikabehandling ble igangsatt. Den 18.06.18 kontaktet eier A klinikk S telefonisk fordi hunden ikke tok støtte på beinet. Det ble foreskrevet NSAIDs, og det er journalført at veterinæren tok kontakt med klinikk R. Det foreligger ikke nærmere beskrivelse av hva denne kontakten resulterte i.

 

I sin etterfølgende redegjørelse datert 08.08.18 opplyser klinikk R at klinikksjef Z ringte eier etter avtale den 21.06.18, og at eier A ble tilbudt kontroll av hunden den den 22.06.18. Denne kontrollen ble ikke gjennomført da eier A ikke hadde anledning til å transportere hunden.

 

Den 27.06.18 ble hunden undersøkt ved klinikk S. Det ble da ut ifra en samlet vurdering besluttet å avlive hunden. Avlivningen ble utført den 29.06.18. Veterinær X ble orientert om situasjonen, og veterinær X forsøkte å kontakte eier A for å utsette beslutningen om avlivning. X kontaktet også klinikk S.

 

Dyreeier A klager på måten hun ble tatt imot på ved klinikk R den dagen hunden ble operert, og på at operasjonen ikke ble vellykket.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet tar ikke stilling til den muntlige kommunikasjonen mellom dyreeier og klinikkens personell på den dagen hunden ble operert ved klinikk R. Det er journalført ved flere anledninger at hunden hadde et utfordrende gemytt, og Rettsrådet har forståelse for at klinikken måtte utvise forsiktighet ved undersøkelse og oppstalling av hunden.

 

Operasjon for korsbåndskade er en operasjon som vanligvis ikke medfører høy risiko for komplikasjoner. Operasjonsmetode, slik prosedyren er beskrevet i klinikkens journal, synes adekvat. Veterinær X leverte ut faglig tilfredsstillende informasjon om hvordan hunden skulle observeres og trenes opp etter operasjonen. Postoperative problemer kan oppstå til tross for adekvat oppfølging fra eiers side. Dette er en risiko som invasive inngrep innebærer, selv om operasjonen er utført korrekt. Rettsrådet har ikke dokumentasjon på i hvilken grad eier har fulgt opp anbefalingene, men ut ifra beskrivelsen av de problemene hunden hadde med nedsatt funksjon av det opererte beinet i tiden etter operasjonen, burde den ha vært brakt til veterinær for kontroll og faglig vurdering hyppigere enn hva som har vært tilfelle i denne saken. Veterinær X har således ikke fått mulighet til å følge opp de postoperative komplikasjonene.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ved sin behandling av hunden handlet i samsvar med kravene til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.