SAK NR. 1705 HUND – BRUDD FRAMBEN

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND - BRUDD FRAMBEN

Det veterinærmedisinske rettsråd er per e-post 02.10.2018 fra eier A bedt om å vurdere klinikk S og klinikk Rs behandling av beinbrudd hos hans hund.

 

 

Bakgrunn

 

Hunden «E», italiensk mynde, hannhund født 2014, ble utsatt for et uhell i påsken 2018. Eier oppsøkte klinikk T, som avdekket fraktur av alle metacarpaler høyre frambein. Pasienten ble henvist til klinikk S og behandlet der første gang den 28.03.18 av veterinær Y. Innledende behandling var støtteskinne og NSAID, robenacoxib (Onsior vet.) fram til oppfølging den 03.04.18.

 

Den 03.04.18 ble hunden kirurgisk behandlet ved klinikk S av veterinær Z med ekstern fiksering ved montering av «Spider» ad modum Jerry O`Riardan/Noel Fitzpatrick. Det ble polstret rundt anlagte pinner, og igangsatt behandling med antibiotika klindamycin (Antirobe vet). Behandlingen med Onsior ble videreført. Det er journalført at eier ble informert om forsiktig/avventende prognose. Postoperativ oppfølging ble gjort ved ADT i perioden 04.04.18 – 11.04.18, uten journalførte komplikasjoner av betydning.

 

Videre oppfølging skjedde ved klinikk R i perioden 14.04.18 – 30.04.18. Det er journalført tre besøk samt flere telefonkontakter med eier. Det ble foretatt bandasjeskift og sårrens, samt planlagt rehabilitering. Antibiotikabehandling ble seponert, men behandling med NSAID ble opprettholdt. Eier ble instruert i sårstell.

 

Røntgenkontroll ble foretatt ved besøk den 24.04.18 med følgende journalførte kommentar: «Er noe vanskelig å vurdere helingsgrad uten de originale bildene. Men ser ut til å være god heling». Det ble også journalført at det ikke forelå noen deviasjon (akseavvik).

 

Bilder ble sendt veterinær Z ved klinikk S for vurdering og oppfølgende eierkontakt. Klinikk R sendte også bildene til klinikk U i V for vurdering av veterinær Æ. Veterinær Æs tilbakemelding ifølge journal var at det så tilfredsstillende ut, men at det var ønskelig med en røntgenkontroll ved denne klinikken 6 uker post operativt. Klinikk R formidlet informasjonen til eier, og har journalført at pasienten fikk time hos klinikk U i V den 30.05.18. Det foreligger ikke informasjon om denne undersøkelsen. Det foreligger heller ikke informasjon om hva som har skjedd med pasienten i perioden 30.04.18 – 13.06.18.

 

Den 13.06.18 ble pasienten undersøkt ved klinikk S etter eiers ønske, og fjerning av ekstern fiksering ble utført av veterinær Z. Røntgenbilde ble tatt før fjerning, men det foreligger ikke bilde denne dagen etter fjerning av pinnene. Det er ikke journalført at det forelå noen komplikasjoner.

 

Ved kontroll den 20.06.18 ble bandasje fjernet og operasjonssårene kontrollert av veterinær Ø ved klinikk S. Den 21.06.18 har veterinær Ø journalført at hunden «holder foten oppe, men går på den ved tur utendørs». Det er journalført hevelse i carpus, samt lateral deviasjon. Ifølge journal opplyste eier at denne skjevheten ble registrert ca 1 uke før avsluttet kontroll hos klinikk R. Forøvrig er det journalført noe hevelse og ømhet i metacarpalområdet, samt god sårheling. Det ble innledet behandling med Antirobe og Onsior. På grunn av oppståtte avvik ble det planlagt kontroll hos veterinær Z for vurdering av behov for artrodese (avstiving av ledd).

 

Kontroll den 22.06.18 ble utført av veterinær Å ved klinikk S som har journalført økende hevelse i poten, som mulig kunne skyldes sirkulasjonsforstyrrelse på grunn av bandasje. Massasje ble foretatt og det ble lagt på løs bandasje.

 

Ved kontrollen hos veterinær Z den 25.06.18 tok hunden ikke støtte på beinet. Det ble foretatt røntgenkontroll og konstatert at det fortsatt forelå fraktur av knoklene. Ut ifra målinger på røntgenbildene er det journalført: «kan se ut som at knoklene har frakturert på nye steder utenfor opprinnelige frakturlinjer». Veterinær Z informerte eier om videre behandlingsalternativer til frakturbehandling, som var artrodese eller amputasjon. Ytterligere informasjon om dette ble sendt eier fra klinikk S den 29.06.18.

 

Eier ønsket en vurdering av en annen veterinær, og oppsøkte klinikk W den 26.06.18. Eier besluttet avlivning, og dette ble utført ved klinikk W den 30.06.18.

 

Eier klager på informasjonen underveis, utfallet av operasjonen, og stiller spørsmål om operasjon i det hele tatt skulle vært utført ved klinikk S. Klagen mot klinikk R er ikke nærmere spesifisert, men eier klager på at hans bekymring rundt skjevstilling av frambeinet ikke ble fanget opp ved kontrollene ved klinikk R.

 

 

Rettsrådets vurdering

Hunden hadde en utfordrende skade, med fraktur av alle metacarpaler høyre frambein. «Etter rettsrådets vurdering var det relevant å igangsette behandling av skaden. Den innledende behandlingen ved klinikk S den 03.04.18 med valg av ekstern fiksering av bruddene, var adekvat. Det samme gjelder den postoperative oppfølgingen, både ved klinikk S og klinikk R.

 

Etter rettsrådets syn var den skriftlige informasjonen som ble gitt eier adekvat, og eier ble informert om at det forelå en avventende prognose. Opplysningsplikten i dyrehelsepersonelloven § 22 ble etter rettsrådets vurdering dermed oppfylt.

 

Det er ikke journalført at det forelå noen skjevhet i foten slik eier påpeker i sin klage. Rettsrådet er ikke forelagt bilder fra kontrollene ved klinikk R, og kan derfor ikke ta stilling til eiers påstand.

 

Det foreligger ikke opplysninger om hva som skjedde i perioden 30.04.18 – 13.06.18. Det foreligger heller ikke noen journal fra klinikk U i V fra denne perioden, og rettsrådet legger til grunn at eier i denne perioden ikke oppsøkte veterinær.

 

Hunden var hos klinikk S den 13.06.18 for fjerning av pinner, og rettsrådet mener at det forelå grunnlag for å fjerne fikseringen på dette tidspunkt. Frakturhelingen ble ikke vurdert røntgenologisk etter fjerning av pinnene, så rettsrådet har ikke grunnlag for å vurdere om det var oppnådd tilfredsstillende stabilitet i bruddområdene. Komplikasjoner med refrakturering av denne type skade kan skje, og rettsrådet har ut fra den fremlagte dokumentasjonen ikke grunnlag for å konkludere med at dette skyldes at noen av de involverte veterinærene har handlet uforsvarlig i sin behandling av hunden. De foreslåtte tiltak for å løse problemene som oppsto, var etter rettsrådets vurdering adekvate.

 

 

Rettsrådets konklusjon

Etter rettsrådets vurdering har de involverte veterinærer ved klinikk S og klinikk R behandlet hunden i tråd kravet til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Veterinærene har også overholdt opplysningsplikten i dyrehelsepersonelloven § 22.