SAK NR. 1711 HUND – URINSTEIN

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND - URINSTEIN

Eier A har kontaktet Det veterinærmedisinske rettsråd (rettsrådet) i e-post den 02.12.18, for å få vurdert oppfølging av hennes hund etter operasjon foretatt av veterinær X ved dyreklinikk R. 27.06.18.

 

 

Bakgrunn

Hunden, Bichon Frise hannhund «E», født 01.02.12, hadde vært til flere behandlinger ved dyreklinikk S: I januar 2014 ble det journalført blod i urin. I mai 2014 ble det påvist urinsteiner i urinblære ved hjelp av røntgenbilde, og ved kontroll den 28.10.14 ble det ved fornyet røntgen konstatert at urinsteinene var forsvunnet. Hunden hadde da stått på diett, men det ble anbefalt å gå over på voksenfôr med redusert risiko for urinsteindannelse. Hunden var også undersøkt for diffuse smerter den 10.12.14. Utover dette har hunden vært inne til rutinebehandlinger ved dyreklinikk S.

 

Eier kontaktet dyreklinikk R og fikk time hos veterinær X den 27.06.18. Ifølge veterinærens journal ble det innledet undersøkelser med hensyn på diagnose og operasjon for urinstein. Urinblære ble undersøkt med røntgen. Det ble journalført: «Op.urinstein.rtg. Tidligere påvist. Har av og til blod i urin», og «Rtg.: multiple små steiner i blæra». Ultralydundersøkelse ble ikke foretatt.

 

Selve operasjonen er noe kortfattet beskrevet, men det beskrives funn av urinsteiner. Journalen beskriver at små urinsteiner ble sugd ut av urinblære, og at det var synlig flere urinsteiner i forhuden etter spyling av urinblære. Urinsteiner evakuert via sug var ikke synlige for øyet når de var blandet i urinen, og det ble foretatt filtrering av evakuert urin. Det ble ikke videresendt noe materiale for nærmere analyse av steinenes sammensetning.

 

Den 09.07.18 ble det ved dyreklinikk S fjernet sting etter operasjon ved dyreklinikk R den 27.06.18. Den 17.10.18 kontaktet eier dyreklinikk S fordi det igjen var blitt observert blod i hundens urin. Eier var i telefonisk kontakt med veterinær X som har kommentert i journal av 18.10.18 at mengden urinstein ved operasjonstidspunktet var liten, vanskelig å samle opp, samt at han mistenkte at prostata var årsaken til funn av blod i hundens urin.

 

Videre undersøkelser ble utført ved dyreklinikk S den 25.10.18, 29.10.18 og 07.11.18. Det ble foretatt røntgen- og ultralydundersøkelse av urinveier, og urinen ble analysert. Det ble ikke observert tydelige urinsteiner ved røntgen/ultralydundersøkelsen. Urin og sentrifugat ble sendt til Laboklin for undersøkelse. Det ble påvist kalsium-oksalat krystaller. Hunden ble deretter satt på diett for å forsøke å eliminere urinkrystallene.

 

Eier A klager på at veterinær X ikke tok tilstanden tilstrekkelig alvorlig ved at urinsteiner ikke ble sendt til analyse, og at hunden på grunn av dette i ettertid ble utsatt for unødige behandlinger. Eier A hevder at hennes ønske om analyse av urinsteinene ble kommunisert til veterinær X.

 

Rettsrådets vurdering.

Rettsrådet legger til grunn at eier oppsøkte dyreklinikk R på eget initiativ, og at det ikke forelå en ordinær henvisning. I eiers klage av 02.12.18 opplyses det at operasjonen skjedde på bakgrunn av urinstein påvist ved dyreklinikk S. Dette må i så fall være forhold omtalt i journaler fra 2014.

 

Ved røntgenologisk undersøkelse den 27.06.18 gjorde veterinær X funn som utløste operasjon. Som en konsekvens av dette, er rettsrådet av den oppfatning at det i forbindelse med operasjonen burde ha vært mulig å sikre materiale for videre analyse.

 

Ved tilbakevendende urinveisproblemer og tidligere påvist urinstein, er det vesentlig å få identifisert hvilken type urinstein som foreligger. Rettsrådet mener det var kritikkverdig at veterinær X ikke sørget for å få sikret og analyserte materialet etter operasjonen. Etter rettsrådets vurdering må forholdet anses som et brudd på forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Rettsrådet er videre av den oppfatning at veterinær X sin journalføring av undersøkelse, kirurgisk prosedyre og anestesi i forbindelse med operasjonen den 27.06.18 er såpass mangelfull at den ikke tilfredsstiller kravene i journalforskriften § 4.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X har ved ikke å ikke undersøke urin og urinstein etter operasjonen brutt kravet til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Veterinær Xs journal er mangelfull og et brudd på journalforskriften § 4.