SAK NR. 1730 KATT – UNDERSØKELSE OG BEHANDLING

Kategori:
 
Dyr:
Katt
År:
2020
Referansesaker:
KATT - UNDERSØKELSE OG BEHANDLING

Det veterinærmedisinske rettsråd (rettsrådet) er i brev datert 28.06.19 fra veterinær X ved klinikk R bedt om å vurdere behandlingen av en katt.

 

Bakgrunn

Eieren av katten «E», en sterilisert hunnkatt, 3 år, rase hellig birma, har klagd til klinikk R på behandling av katten. Fredag den 10.05.19 forandret katten oppførsel. Eier A tok katten med til veterinær X ved klinikk R på kvelden den 10.05.19. Ifølge veterinær Xs journal gikk katten med tydelig senket bakpart, og analsekkene var fylt og ømme ved berøring. Generell klinisk undersøkelse inkludert auskultasjon av toraks ble beskrevet som uten anmerking.

 

Etter sedasjon med butorfanol 0,2 mg/kg og dexmedetomidin 5 µg/kg ble analsekkene nærmere undersøkt. Disse er i journalen beskrevet som «ekstremt fylte analsekker på begge sider med en pasteøst og delvis hardt innhold». Analsekkene ble tømt og spylt og katten fikk en dose med det smertestillende og betennelsesdempende legemiddelet robenacoxib (Onsior vet). Sedasjonen ble reversert med atipamezol (Antisedan vet).

 

Ifølge journalen ble det kommunisert at eieren skulle ta kontakt igjen dersom katten ikke ble bedre, men at veterinær X anså det som mest sannsynlig at katten nå ville oppføre seg normalt. Eier A beskriver i sin klage at katten aldri kom seg etter sedasjonen, og at hun ikke fikk tak i veterinær ved klinikk R siden klinikken var stengt hele helgen.

 

På søndag 12.05.19 tok eieren katten med til veterinær Y ved klinikk S siden katten ikke ville drikke eller spise. Veterinær Y mistenkte at symptomene skyldtes et fremmedlegeme i tarmen. Ved undersøkelse av kardiovaskulærsystemet fant veterinær Y ved auskultasjon av hjertet «klare lyder, ingen arytmi eller bilyd» videre er det beskrevet «HF=puls=180/min, femoralis puls fyldig bilateralt». Katten ble lagt i anestesi og bukhulen åpnet, men det ble ikke funnet noe fremmedlegeme. Etter oppvåkning fra anestesi, forverret kattens kliniske tilstand seg og katten døde natt til mandag 13.05.19.

 

Det fremgår av obduksjonsrapport fra Veterinærinstituttet datert 05.06.19 at katten ble mottatt for obduksjon fra klinikk S den 15.05.19. Ved mottak veide katten 3,5 kg. Den hadde et venekateter i venstre frambein, et 15 cm langt operasjonssår i buken, hypertrofisk venstre hjerteventrikkel og dilatert høyre side av hjertet, serøs væske i trakea og fortetninger i høyre spiss- og hjertelapp. Rapporten konkluderte med diagnosene akutt sirkulasjonssvikt, purulent bronkopneumoni, hypertrofi av venstre hjerteventrikkel, dilatasjon av høyre hjerteventrikkel og fettinfiltrasjon og fibrose multifokalt i myokard.

 

Veterinær X ber rettsrådet vurdere om veterinær X burde gjort noe annerledes ved konsultasjonen fredag 10.05.19.

 

 

Rettsrådets vurdering

Fylte, smertefulle analsekker forekommer, men er et relativt sjeldent problem hos katt. Kattens beskrevne oppførsel og funn av smerte i analområdet tilsa imidlertid at det var relevant å rette fokus mot analkjertlene. Dette fordi den kliniske undersøkelse ikke beskrev funn som burde ledet veterinær X oppmerksomhet i annen retning.

 

Veterinærens sedasjon av katten og videre undersøkelse og behandling av de fylte analsekkene vurderer rettsrådet som adekvat.

 

Under konsultasjonen foretok veterinær X auskultasjon av toraks. Den var uten anmerkning. Obduksjonsrapporten beskriver hypertrofi av venstre hjerteventrikkel, noe som er en vanlig lidelse hos denne katterasen. Lidelsen kan, men trenger ikke, gi opphav til bilyder som kan oppdages ved auskultasjon av hjertet. Rettsrådet kan derfor ikke konkludere med at dette problemet burde vært oppdaget ved konsultasjonen. Rettsrådet legger også til grunn at veterinær Y ved klinikk S heller ikke fant kliniske tegn knyttet til hjertet ved undersøkelse før anestesi.

 

Obduksjonsrapporten beskriver også purulent bronkopneumoni. Katten døde imidlertid over 2 døgn etter konsultasjonen, slik at det er uvisst om dette problemet var tilstede ved konsultasjonen.

 

Veterinær X beskrivelse av de klinisk funn ved den generelle undersøkelsen er mangelfull. Journalen burde gitt nærmere beskrivelse av hvilke undersøkelser som var gjort, særlig på bakgrunn av at kattens unormale bevegelser kunne ha flere årsaker. Journalen mangler blant annet også beskrivelse av palpasjon av buk, samt at beskrivelsen av medisineringen er mangelfull. Det er ikke beskrevet administrasjonsvei for noen av legemidlene, og det er heller ikke oppgitt hvilken dose av legemidlene robenacoxib og atipamezol som ble administrert. Rettsrådet finner at manglene knyttet til journalføringen er av en slik grad at journalen ikke fyller kravene i dyrehelsepersonelloven § 24 (2), jf journalforskriften § 4.

 

Konklusjon

Veterinær Xs undersøkelse og behandling ved konsultasjonen 10.05.19 vurderes som adekvat. Journalen for konsultasjonen er imidlertid ikke ført i samsvar med kravene i journalforskriften § 4.

 

 

Rettsrådets uttalelser er ikke å anse som et enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2. Rådets uttalelser er dermed ikke bindende for partene. Uttalelsene kan heller ikke påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI.