SAK NR. 1731 HEST – DREKTIGHETSUNDERSØKELSE

Kategori:
 
Dyr:
Hest
År:
2020
Referansesaker:
HEST – DREKTIGHETSUNDERSØKELSE

Det veterinærmedisinske rettsråd (rettsrådet) er i brev fra eier A og B den 27.07.19 bedt om å vurdere drektighetsundersøkelse av hoppe, utført av veterinær X

 

Bakgrunn

Den 22.01.19 undersøkte veterinær X hesten «E», en fjordhoppe født i 2006. Hensikten med undersøkelsen var en helseundersøkelse med bøyeprøver før salg. Undersøkelsen viste ingen større avvik. Siden daværende eier mistenkte at hesten kunne være drektig undersøkte veterinær X derfor hoppa rektalt med ultralyd samme dag. Veterinær X har journalført: «..uterus ikke avgrensbar, høgre ovarie kan nåast, ikje venstre. Tar ultralyd, med største djupna ser ein navlestreng i fostervatn, men foster ligg djupt» og konkluderte med at hesten var drektig.

 

Rettsrådet har mottatt sprangseddel som viser at hesten var til bedekking 26.06.18 og 28.06.18. Det foreligger ingen journalførte opplysninger om at hesten ble drektighetsundersøkt etter bedekning, men veterinær X har skrevet i sin attest datert 08.02.19 at «det var tatt ultralyd etter bedekking der det ikkje vart funne noko fosterblære», og i sin redegjørelse skriver veterinær X at hesten var til bedekking på et annet sted og derfor ikke ble undersøkt av veterinær X etter bedekkingen. Veterinær X hadde undersøkt og behandlet hesten den 06.06.18 etter tvillingfødsel den 25.05.18, og i sin redegjørelse datert 11.11.19 står det at «uterus var då normalt stor etter fødsel og hadde normal tonus».

 

Ifølge veterinær Xs redegjørelse var intensjonen med kjøpet av hesten hobbybruk, og selger var derfor usikker på om de nye eierne ønsket en drektig hest. Ifølge de nye eierne sin redegjørelse var intensjonen med kjøpet også avl, og de var glade for at hesten viste seg å være drektig. Hesten ble kjøpt av B 15.02.19. I forkant av forventet fødsel ble hesten vaksinert mot herpesvirus og skoene ble tatt av. Da forventet fødsel nærmet seg uten at hesten viste tegn til å sette jur ble hun undersøkt av lokal veterinær den 24.06.19, og denne konstaterte at hesten ikke var drektig. Eier B valgte da å reise til klinikk R der hesten ble undersøkt av veterinær Y den 25.06.19. Han konstaterte at uterus var fylt med væske, veggene i uterus var «frodige» og uterus hang dypt ned i buken ved undersøkelsen slik at veterinær Y ikke kom til eggstokkene. Veterinær Y konkluderte med at hesten ikke var drektig. Veterinær Y har også journalført: «Hengende livmor assosieres med vansker for å få hoppa drektig.»

 

Eierne klager på veterinær X attest på at hesten var drektig. De hevder at de kjøpte hoppa med tanke på avl, men at hoppa er uegnet for avl og de har dermed tapt mye penger på kjøpet. De ønsker også kompensasjon for de ekstra kostnadene de har hatt rundt den forventede fødselen.

 

Rettsrådet har fått opplyst fra veterinær X at på grunn av havarert PC mangler det journal for ca 2 uker, men her foreligger det notater ført i praksis.

 

Rettsrådets vurdering

Ved veterinær Xs undersøkelse den 22.01.19 ville hoppa eventuelt vært drektig i 6. måned. Ved det tidspunkt i drektigheten vil uterus være fylt med fostervæske og størstedelen av organet vil ligge cranialt for bekkenet og er derfor umulig å få undersøkt i sin helhet rektalt. Det er ikke uvanlig at foster ikke vises ved ultralydundersøkelse på dette tidspunkt i drektigheten. Påvisning av fosterhinner, fosterdeler eller navlestreng regnes som tegn på drektighet. Ut fra veterinær Xs beskrivelse i journal og redegjørelse mener rettsrådet at veterinær X ikke kan kritiserer for at hun konkluderte med drektighet ved undersøkelsen den 22.01.19.

 

Etter rettsrådets vurdering har veterinær X ved sin drektighetsundersøkelse av hoppa dermed ikke handlet utenfor forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Tidsrommet fra veterinær Xs undersøkelse den 22.01.19 og til negativ drektighetsdiagnose den 24.06.19 er langt. Rettsrådet kan ikke ta stilling til hva som har skjedd i dette tidsrommet.

 

Journalføringen framstår som rotete, blant annet er datoer feil. Ifølge veterinær X skyldes dette delvis tekniske problemer. Rettsrådet mener at journalføringen ikke i samsvar med kravene i journalforskriften § 4, og at veterinær X ikke har gjort tilstrekkelig for å sikre sine journalopplysninger.

 

Rettsrådet tar ikke stilling til økonomiske forhold mellom partene.

 

Konklusjon

Veterinær Xs drektighetsundersøkelse av hoppa var innenfor forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet.

 

Veterinær X har ikke ført journal i samsvar med kravene i journalforskriften § 4.

 

 

 

Rettsrådets uttalelser er ikke å anse som et enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2. Rådets uttalelser er dermed ikke bindende for partene. Uttalelsene kan heller ikke påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI.