SAK NR. 1733 HUND – ANTIBIOTIKA ETTER TANNOPERASJON

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2020
Referansesaker:
HUND – ANTIBIOTIKA ETTER TANNOPERASJON

Det veterinærmedisinske rettsråd (rettsrådet) er i brev av 13.08.19 fra veterinær X ved klinikk R bedt om å vurdere behandling av hund. Hundeeier mener hennes hund ble feilbehandlet da den i forbindelse med tannfjerning den 07.03.19 ikke ble behandlet med antibiotika. Hunden utviklet blodig gastroenteritt postoperativt.

 

Bakgrunn

Den 07.03.19 ble «E», 10 år, hannhund, engelsk setter, undersøkt og operert av veterinær X ved klinikk R. Da hadde hunden ifølge journal datert 07.03.19 «tannfraktur 108, 208, 102 mye tannstein». Det var også journalført at eier ikke hadde merket dette på hunden. Det er videre journalført «Lymf: u.a.» men samtidig «kraftig forstørrede mandib lnn, samt frodige preskap lnn».

 

Sedasjon, anestesi og inngrep der tann 108 ble fjernet er svært kortfattet beskrevet i journalen. Rettsrådet har heller ikke fått seg forelagt anestesijournal eller beskrivelse av røntgenbilder. Det er bemerket i journalen at hunden hadde hematuri, noe veterinæren mente kunne skyldes en forstørret prostata.

 

Hunden hadde en rolig oppvåkning etter operasjonen, og ble smertebehandlet med buprenorfin (Bupaq vet). Det ble forskrevet meloksikam (Metacam vet) på resept, med anvisning «Avbryt ved oppkast og diare» og hunden ble sendt hjem med avtale om kontroll etter fem dager.

 

Dagen etter, den 08.03.19, er det journalført av veterinær Y at eier ringte fordi hunden ikke ville spise og hadde blodig diare. Veterinær Y konfererte med veterinær X. På oppfordring fra veterinær X kom eieren innom klinikk R og fikk utlevert tramadol og Promax, samt fikk med en resept på et annet NSAID (Onsior vet). Eier ble samtidig bedt om å ta kontakt påfølgende dag dersom hunden ikke var bedre.

 

Den neste journalførte kontakten med klinikk R var den 11.03.19, da eier ringte og fortalte at hunden var innlagt ved klinikk S med blodig gastroenteritt.

 

Hunden hadde utviklet en alvorlig, blodig gastroenteritt og en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Den ble intensivbehandlet i fem dager fra 08.03.19 ved klinikk S. To dager etter innleggelse viste en hematologisk undersøkelse både neutropeni og lymfopeni. Det ble da iverksatt antibakteriell behandling med ampicillin og metronidazol (Flagyl).

 

Det ble den 09.03.19 journalført hos klinikk S at en veterinær forklarte eier at det var usikkert hva som kunne ha forårsaket den alvorlige gastroenteritten, men at både anestesi, Metacambehandling og komplikasjoner etter tanntrekk kunne være mulige årsaker.

 

Dyreeier klager på at hunden ikke fikk antibiotikabehandling av behandlende veterinær ved klinikk R, og hevder dette var medvirkende årsak til at hunden utviklet en alvorlig gastroenteritt.

 

Veterinær X ved klinikk R skriver i sitt tilsvar til eier 21.05.19 at det ikke er indisert å behandle med antibiotika ved slike inngrep i munnhulen, og viser til nasjonale retningslinjer.

 

 

Rettsrådets vurdering

Hunden utviklet en livstruende, blodig mage-tarmbetennelse etter tanninngrepet ved klinikk R. Hunden fikk resept på Metacam vet. til postoperativ smertebehandling, med informasjon om at den skulle avbrytes dersom hunden fikk oppkast og diare. Rettsrådet kan ikke se at det er faglig begrunnelse for å fortsette med NSAID-behandling til en hund som har blodig diare. Dette gjelder også selv om det ble byttet medikament fra Metacam til Onsior.

 

Rettsrådet kan ikke se noen direkte sammenheng mellom den alvorlige tilstanden hunden utviklet etter operasjonen den 07.03.19 og fravær av postoperativ antibiotikabehandling. Det kan være mange årsaker til at hunden utviklet blodig mage-tarmbetennelse. Medvirkende årsaker kan være NSAIDs eller perioperativt stress, men andre faktorer kan heller ikke utelukkes.

 

Journalen fra konsultasjonen og inngrepet ved klinikk R er knapp, og inneholder selvmotsigelser knyttet til beskrivelse av lymfeknuter. Administrasjon av legemidler er ikke godt beskrevet i journalen. Rettsrådet stiller spørsmål ved journalført bruk av 2,6 ml promax iv. Journalen inneholder heller ikke beskrivelser av funn på røntgenbilder. Rettsrådet finner at dette er brudd på kravene i journalforskriften § 4.

 

Rettsrådet legger til grunn at det ikke var tegn til infeksjon i tann 108 som ble fjernet. Det er ikke anbefalt i nasjonale terapianbefalinger å behandle med antibiotika før eller etter trekking av tenner med frakturerte røtter eller ved regulær tannrens.

 

Etter rettsrådets vurdering utviklet hunden en tilstand etter inngrepet den 07.03.19 som ikke kan relateres til fravær av antibiotika.

 

Konklusjon

Veterinær X har ved å ikke gi antibiotika til hunden ikke brutt kravet til forsvarlighetsnormen i dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet.

 

Veterinær X har ikke ført journal i samsvar med kravene i journalforskriften § 4.

 

Rettsrådets uttalelser er ikke å anse som et enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2. Rådets uttalelser er dermed ikke bindende for partene. Uttalelsene kan heller ikke påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI.