SAK NR. 1749 HUND – FØDSELSHJELP – KEISERSNITT

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2020
Referansesaker:
HUND – FØDSELSHJELP - KEISERSNITT

Det veterinærmedisinske rettsråd er i brev av 25.03.20 fra Mattilsynet … blitt anmodet om å vurdere veterinærbehandling foretatt av veterinær X ved klinikk S i forbindelse med fødselshjelp og keisersnitt på hund.

 

Bakgrunn

Ifølge eiers redegjørelse datert den 30.01.20 kontaktet hun som eier av hunden «E», en engelsk cocker spaniel tispe født 13.03.17, veterinær X den 25.01.20 kl 18.31 og varslet at fostervannet hadde gått klokken 16.30, på dag 58 i drektigheten. Fosterblæren viste seg i fødselsåpningen, og hadde så trukket seg inn igjen, men det var ingen rier. Eier fikk beskjed av veterinær X at siden tispa var førstegangsfødende kunne det ta litt lenger tid, og at det ikke var noen fare. Eier fikk beskjed om å ringe tilbake kl 19.15.

 

Da eier ringte tilbake til avtalt tid var veterinær X opptatt, men ga beskjed om at veterinær X skulle ringe tilbake når det var klart for at hun kunne kjøre hjemmefra. Eier hørte ikke noe mer fra veterinær X og ringte derfor tilbake kl 20.28. Hun fikk da beskjed om å komme straks. Eier hadde tidligere opplyst at hun hadde ca en times kjøring til klinikken.

 

Eier ankom klinikken ca kl 21.30, men måtte vente da veterinær X var opptatt med en annen pasient. Da veterinær X undersøkte hunden fant X at fosterblæren var i fødselsåpningen, grønlig utflod, full åpning og kjente et foster langt inne. Veterinær X ga 0,4 ml oksytocin (Vetocin vet). Da det ikke var respons etter 5-10 minutter ble det besluttet å foreta keisersnitt, noe eier samtykket i. Hunden ble sedert med 0,3 ml medetomidin (Domitor vet) og 0,3 ml metadon i.m. Det ble injisert lidokain med adrenalin (Lidokel-adrenalin vet) i linea alba. Ifølge veterinær Xs notat i journal av 30.01.20, ble det tatt røntgenbilde av buk mens hunden sovnet. Veterinær X instruerte eier i hvordan hun skulle håndtere valpene når de ble overlevert til henne.

Keisersnittet startet, ifølge eier, kl 22.15, med veterinær Xs sønn som assistent. Buken ble åpnet med et snitt i linea alba og uterus ble åpnet med et langsgående snitt. Valpene ble tatt ut fortløpende og de ble gitt 0,1 ml atipamezol (Antisedan vet) sublingualt. De ble deretter overlevert til eier, så hun kunne tørke og massere dem for å stimulere sirkulasjon og respirasjon. Da siste valp var tatt ut fikk tispa bleke slimhinner og respirasjonsstans. Ifølge notat i journal av 30.01.20 ble det gitt atipamezol (Antisedan vet), krotetamid / kropropamid (Respirot), atropin, hjertemassasje og kunstig ventilering i ca 15 minutter, men det lyktes ikke å gjenopplive tispa. Veterinær X undersøkte deretter valpene og konstaterte at 9 av 10 var døde. Etter eiers ønske ble tispa og 3 valper obdusert ved Veterinærinstituttet.

 

Obduksjonsrapporten beskriver at tispa hadde forandringer forenlig med akutt sirkulasjonssvikt med lungeødem og stuvning, multifokale små blødninger i meninger og hjerneparenkym, samt uttalt fettlever og microvesiculær steatosis i lever. Av valpene hadde én dels ekspanderte lunger, mens de to andre var dødfødte med ikke-ekspanderte lunger.

 

Rettsrådets vurdering

Det gikk i underkant av seks timer fra fostervannet hadde gått og i underkant av fire timer fra eier kontaktet veterinær X første gang til keisersnittet startet. Kommunikasjonen mellom dyreeier og veterinær X før hunden kom inn til klinikken er bare beskrevet av eieren. Dersom veterinær X ikke hadde anledning eller kapasitet til å behandle tispa fordi X var opptatt med annet oppdrag, skulle veterinær X ha henvist pasienten til en annen veterinær i området. Dette burde ha skjedd senest da eier ringte tilbake kl 19.15 i og med at veterinær X var klar over at fostervannet var gått ca kl 16.30 og at eier hadde opplyst at hun hadde ca 1 times kjørevei til klinikken. Et langt fødselsforløp øker sannsynlighet for komplikasjoner og valpedød.

 

Det er ikke journalført eller beskrevet noen sirkulatorisk, respiratorisk eller generell klinisk undersøkelse av tispa før den ble sedert. Klinisk undersøkelse skulle ha vært gjort med tanke på anestesiprotokoll og nødvendig støttebehandling. Rettsrådet legger til grunn at klinisk undersøkelse ikke ble gjort før inngrepet og mener dette er et brudd på forsvarlighetskravet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3.

 

Veterinær X sederte tispa og brukte lokalanestesi, men det finnes ingen dokumentasjon på overvåking av tispa under inngrepet. Tispa ble ikke intubert. Det er heller ikke beskrevet noen støttebehandling. Det er ikke mulig for rettsrådet å vurdere tispas tilstand under inngrepet eller om det ble gitt adekvat støttebehandling. Generelt ved keisersnitt er støttebehandling i form væskeinfusjon, oksygentilførsel og varme under inngrepet viktig. Optimal anestesimetode innebærer bruk av gassanestesi. Rettsrådet legger til grunn at mangel på beskrivelse av overvåking og støttebehandling i journalen betyr at dette ikke ble utført. Hjerte-lungeredningen er dårlig beskrevet, og beskrivelsen som er gitt indikerer at den ikke ble utført korrekt.

 

Påkjent allmenntilstand hos tispa, et stort antall valper og tap av fostervann øker sannsynligheten for sirkulatoriske problemer hos ei tispe under et keisersnitt. I dette tilfellet mener rettsrådet at legemiddelvalg, mangelfull støttebehandling og oppfølging under sedasjon kan ha gitt økt sannsynlighet for at tispa døde.

 

Etter en samlet vurdering mener rettsrådet at dette ikke kan regnes som forsvarlig behandling når veterinæren tilbyr akuttbehandling av smådyr. Videre var det flere dyreklinikker veterinær X kunne henvist til med kortere reisevei for eieren.

 

Rettsrådet mener det ovenstående er et brudd på forsvarlighetskravet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3.

 

Veterinær X brukte ufaglært medhjelper under inngrepet. Dersom denne hadde fått tilstrekkelig opplæring, anses det ikke som kritikkverdig at en ufaglært medhjelper assisterte under keisersnittet.

 

Under et keisersnitt på en tispe kommer det ofte mange valper ut omtrent samtidig, og man trenger mange hender på en gang. Det er derfor ikke uvanlig at eier eller andre ufaglærte bistår. En nyfødt valp tatt med keisersnitt kan ofte se livløs ut uten å være død, men kommer seg etter at man har fått fjernet slim fra munnhule og nese og gnidd dem. Rettsrådet kan ikke se at bruk av instruerte medhjelpere til slike oppgaver i dette tilfellet er et brudd på kravet til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Med den dokumentasjonen som rettsrådet har blitt forelagt er det vanskelig å gi en vurdering av om gjenopplivingsforsøk av tispa ble avsluttet for tidlig.

 

Journalen er svært sparsom. Det er ikke notert mengde eller administrasjonsvei for legemidler i journalen. Det er ikke ført anestesijournal. Det foreligger heller ingen beskrivelse av hundens kliniske tilstand perioperativt. Det er beskrevet i oppfølgingsnotat at det ble tatt røntgenbilder før inngrepet. Disse ble etterspurt fra veterinær X, men X kunne ikke fremskaffe disse. Rettsrådet mener disse forhold samlet sett er brudd på kravene til journalføring i dyrehelsepersonelloven § 24 (2), jf journalforskriften § 4.

 

Konklusjon

Veterinær Xs undersøkelse, støttebehandling, anestesi og overvåkning i forbindelse med inngrepet var mangelfull. Rettsrådet finner at dette innebærer brudd på kravet til forsvarlig virksomhet, jf dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3.

 

Journalførselen i forbindelse med inngrepet var mangelfull og et brudd på dyrehelsepersonelloven § 24 (2), jf journalforskriften § 4.