DET VETERINÆRMEDISINSKE RETTSRÅD

Veterinærmedisinsk rettsråd er et statlig organ som bistår med veterinærmedisinske spørsmål i sivile saker eller straffesaker.

KLAGESKJEMA

Rettsrådet er rådgiver for veterinærmyndighetene i disiplinærsaker, saker om forsvarlig virksomhet og saker av veterinærmedisinsk art. Dersom du mener at en veterinær har opptrådd uforsvarlig i sin virksomhet, kan dere oppnå kontakt med oss via dette klageskjemaet. 

Hvem er vi?

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Les mer

Hva gjør vi?

Rettsrådets uttalelser baseres på en vurdering av skriftlig materiale fra partene og eventuelle særskilt oppnevnte sakkyndige. Det føres en åpen saksgang, der partene mottar kopi av hverandres fremstillinger og dokumenter i saken, med anledning til å kommentere disse. Dette medfører at saksbehandlingstiden kan bli opp til 3-5 måneder.

Les mer