DET VETERINÆRMEDISINSKE RETTSRÅD

Veterinærmedisinsk rettsråd er et statlig organ som bistår med veterinærmedisinske spørsmål i sivile saker eller straffesaker.

SØK I SAKSARKIVET

I vårt saksarkiv kan du søke deg frem til alle våre uttalelser om klagesaker som er blitt rapportert inn til Det veterinærmedisinske Rettsråd. Søket fungerer som et fritekstsøk, det vil si at dersom du søker på hund får du alle saker som dreier seg om hund.

KLAGESKJEMA

Rettsrådet er rådgiver for veterinærmyndighetene i disiplinærsaker, saker om forsvarlig virksomhet og saker av veterinærmedisinsk art. Dersom du mener at en veterinær har opptrådd uforsvarlig i sin virksomhet, kan dere oppnå kontakt med oss via dette klageskjemaet.

footprint

HVEM ER VI?

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

HVA GJØR VI?

Rettsrådets uttalelser baseres på en vurdering av skriftlig materiale fra partene og eventuelle særskilt oppnevnte sakkyndige. Det føres en åpen saksgang, der partene mottar kopi av hverandres fremstillinger og dokumenter i saken, med anledning til å kommentere disse. Dette medfører at saksbehandlingstiden kan bli opp til 3-5 måneder.